Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej ul. Żwirowa w miejscowości Kobierne i Chrośla Gmina Dębe Wielkie - etap I

Gmina Dębe Wielkie ogłasza przetarg

 • Adres: 05311 Dębe Wielkie, ul. Strażacka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 257 564 700 , fax. 257 564 734
 • Data zamieszczenia: 2018-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dębe Wielkie
  ul. Strażacka 3
  05311 Dębe Wielkie, woj. mazowieckie
  tel. 257 564 700, fax. 257 564 734
  REGON: 71158264100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.debewielkie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej ul. Żwirowa w miejscowości Kobierne i Chrośla Gmina Dębe Wielkie - etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Żwirowa w miejscowości Kobierne i Chrośla Gmina Dębe Wielkie - etap I" na odcinku od km 0+000 do km 1+024 (od skrzyżowania z ul. Warszawską w kierunku południowym). W związku z bardzo złym stanem technicznym ul. Żwirowej w ramach zadania należy wykonać przebudowę drogi polegającą na wykonaniu nowej podbudowy drogi, nowej jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej szerokości 5,5 m, chodnika od strony zachodniej z betonowej kostki brukowej, remoncie istniejących zjazdów oraz reprofilacji i odmuleniu istniejących rowów wraz z umocnieniem ich pytami ECO, a także oświetlenia drogowego przebudowanego odcinka drogi. Część gruntu z wykopów należy wykorzystać do uformowania i wyprofilowania nasypu po zachodniej stronie drogi. Zestawienie powierzchni objętych przedmiotem zamówienia: − powierzchnia jezdni – 5 974, 0 m2; − powierzchnia zieleni drogowej do wykonania – 1 466, 0 m2; − powierzchnia chodnika – 1 657, 0 m2; − powierzchnia zjazdów – 536, 0 m2; Konstrukcje nawierzchni: Chodniki: − betonowa kostka brukowa koloru szarego - 6 cm; − podsypka cementowo piaskowa - 3 cm; − podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. Zjazdy: − betonowa kostka brukowa koloru czerwonego - 8 cm; − podsypka cementowo piaskowa - 3 cm; − podbudowa z kruszywa łamanego - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. Jezdnia: − warstwa ścieralna z mieszanki min.-asfaltowej AC11S - 4 cm; − warstwa wiążąca z mieszanki min.-asfaltowej AC16W - 4 cm; − podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (25kg cementu na 1m2), grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm; − podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm. Odwodnienie Zakłada się powierzchniowe odwodnienie drogi systemem spadków podłużnych i poprzecznych zgodnie ze stanem istniejącym na pobocze gruntowe oraz do istniejącego systemu odwodnienia. Wody opadowe zostaną zagospodarowane w obrębie pasa drogowego. Istniejące rowy należy odmulić, wyprofilować oraz umocnić na odcinkach wskazanych w części rysunkowej za pomocą płyt ECO, natomiast ich lokalizacja pozostają bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. Przepusty, rowy i studnie − ławy fundamentowe żwirowe przepustu – 5,68 m3; − ścianki czołowe przepustów pod zjazdami dla rur o średnicy 40cm – 12 ścianek; − rury betonowe o średnicy 40cm przepustów pod zjazdami – 71 m; − powierzchnia umocnionych rowów płytami ECO – 612, 0 m2. Regulacja zaworów wodociągowych – 2 szt. Budowa oświetlenia ulicznego na ww. przebudowanym odcinku drogi gminnej: W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano kablową linię oświetleniową - YAKXS 4 x 35 + FeZn 25 x 4 mm² o długości trasowej 1018m, budowę 30 szt. stanowisk słupowych stalowych na których będą oprawy typu LED o mocy 52W i strumieniu świetlnym 7200lm. Oprawy winny zostać zamontowane na wysokości 9m nad ziemią i wysięgnikach o wysokości 1,0m długości 0,5m i kącie pochylenia 5 st. Całość wysterowana zostanie z projektowanej szafy SO-100. Szczegółowy zakres przedmiotowej „Przebudowa drogi gminnej ul. Żwirowa w miejscowości Kobierne i Chrośla Gmina Dębe Wielkie - etap I" określa: − Projekt przebudowy drogi gminnej (ul. Żwirowa) w miejscowości Kobierne i Chrośla Gmina Dębe Wielkie – (branża drogowa) opracowany przez firmę PPU "KONSTRUKTOR" - Agnieszka Kozera, Barcząca ul. Grabowa 57, 05-300 Mińsk Mazowiecki – UWAGA: ww. projekt udostępniony w załączniku nr 4.2. do SIWZ obejmują szerszy zakres niż przedmiot niniejszego postępowania przetargowego, dlatego też dokonując wyceny przedmiotu zamówienia należy wziąć pod uwagę przedmiar robót, który został załączony w załączniku nr 4.6. do SIWZ. − Projekt przebudowy drogi gminnej (ul. Żwirowa) w miejscowości Kobierne i Chrośla Gmina Dębe Wielkie – Budowa oświetlenia ulicznego (branża elektryczna) opracowany przez firmę PPU "KONSTRUKTOR" - Agnieszka Kozera, Barcząca ul. Grabowa 57, 05-300 Mińsk Mazowiecki. − Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dla branży drogowej i dla branży elektrycznej); − Przedmiar robót – pomocniczo do wyceny wartości robót (dla branży drogowej i dla branży elektrycznej). W/w dokumenty stanowią załącznik nr 4 do SIWZ. Dla właściwego przygotowania oferty należy szczegółowo zapoznać się z w/w projektami budowlanymi, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarami robót i pozostałymi zapisami określonymi w niniejszej SIWZ. Wycena robót winna być dokonana z uwzględnieniem przedmiarów robót, a także z uwzględnieniem zasad i warunków skalkulowania wartości zamówienia opisanych w pkt 3 SIWZ. Wszystkie użyte materiały winny posiadać wymagane atesty i odpowiadać Polskim Normom. Przed przystąpieniem do przetargu Wykonawca dokona dokładnego rozpoznania co do ryzyka trudności jakie mogą wpłynąć na wykonawstwo przyjętych robót. Jeżeli w dokumentacjach projektowych stanowiących załącznik nr 4 do SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacjami stanowiącymi załącznik nr 4 do SIWZ (wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego dostosowania, posiadający parametry nie gorsze parametrów produktu wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia). UWAGA! Przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z daną dokumentacją projektową na którą składana jest oferta. Z uwagi na to, że umowa dotycząca przedmiotu zamówienia na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenach umownych. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektami budowlanymi opracowanymi przez firmę PPU KONSTRUKTOR Agnieszka Kozera z siedzibą w Barczącej, ul. Grabowa 57, 05-300 Mińsk Mazowiecki (zał. 4.2. i zał. 4.3. do SIWZ), szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot (zał. 4.4. i zał. 4.5. do SIWZ) oraz obowiązującymi przepisami i normami. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres wskazany w formularzu oferty. Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy, maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru. Wykonawca zobowiązany jest również udzielić gwarancji na wbudowane materiały, elementy i zamontowane oraz dostarczone urządzenia na okresy, określone w kartach gwarancyjnych producenta, jednak nie krótsze niż 24 miesiące, które rozpoczną swój bieg od dnia podpisania protokołu ostatecznego odbioru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowo warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) – wg załącznika Nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach