Przetargi.pl
zakup pojazdu ciężarowego typu ”Solo” z zabudową kontenerową oraz windą załadowczą (znak sprawy: ciężarówka typ „Solo”- 20 -2018)

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 05-805 Otrębusy, ul. Świerkowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 222 088 888 , fax. 222 088 800
 • Data zamieszczenia: 2018-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego
  ul. Świerkowa 2
  05-805 Otrębusy, woj. mazowieckie
  tel. 222 088 888, fax. 222 088 800
  REGON: 27545800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mazowsze.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zakup pojazdu ciężarowego typu ”Solo” z zabudową kontenerową oraz windą załadowczą (znak sprawy: ciężarówka typ „Solo”- 20 -2018)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  zakup pojazdu ciężarowego typu ”Solo” z zabudową kontenerową oraz windą załadowczą
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34134100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wypełniony „Formularz oferty” na Załączniku nr 3 do SIWZ; wypełniona „Specyfikacja oferowanego pojazdu” na Załączniku nr 4 ; w przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale albo kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Razem z ofertą wykonawcy dostarczają: 8.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w pkt 6 SIWZ na Załączniku nr 2 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu; 8.2 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w pkt 7 SIWZ na Załączniku nr 3 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu; 8.3 Wykonawca, który powołuje się na zdolności techniczne lub zawodowe innych podmiotów - w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 8.1 i 8.2; 8.4 Wykonawca, który polega na zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą (oznacza to podwykonawstwo). 8.5 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o których mowa w pkt 8.1 i 8.2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest ustanowienie Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8.6 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm (nazw) tych podwykonawców. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 8.7 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do Załącznika nr 4 (Specyfikacja oferowanego pojazdu) należy załączyć dokumenty producenta pojazdu (np., karta charakterystyki pojazdu, specyfikacja techniczna pojazdu, itp.), Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 8.10 SIWZ. 8.8 Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego jakie na wezwanie Zamawiającego ma dostarczyć Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza: 8.10 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8.11. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach