Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2018/2019 do placówek oświatowych w Gminie Słupno

Gmina Słupno ogłasza przetarg

 • Adres: 09472 Słupno, ul. Miszewska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 024 2679560, 2679584 , fax. 242 612 977
 • Data zamieszczenia: 2018-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Słupno
  ul. Miszewska
  09472 Słupno, woj. mazowieckie
  tel. 024 2679560, 2679584, fax. 242 612 977
  REGON: 61101599700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugslupno.bip.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2018/2019 do placówek oświatowych w Gminie Słupno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2018/2019 do placówek oświatowych w Gminie Słupno. 2. Olej dostarczany będzie sukcesywnie do niżej wymienionych placówek: - Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu – Święcieniec 10A, 09-472 Słupno; - Szkoła Podstawowa im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie – ul. Wawrzyńca Sikory 19, 09-408 Płock; - Świetlica wiejska w Barcikowie – Barcikowo 6A, 09-472 Słupno; - Świetlica wiejska w Wykowie – Wykowo 72, 09-472 Słupno; - Świetlica wiejska w Bielinie – Bielino 23, 09-410 Płock; - Świetlica wiejska w Miszewku Strzałkowskim – Miszewko Strzałkowskie 1, 09-472 Słupno. 3. Zamawiający szacuje orientacyjne maksymalne zużycie w ilości 65 000 litrów - jest to ilość, którą Wykonawcy winni uwzględnić przy obliczeniu ceny oferty, ale służy ona wyłącznie do porównania ofert. Faktyczna ilość zrealizowanych usług będzie zależna od potrzeb Zamawiającego, a określenie orientacyjnej maksymalnej ilości 65.000 litrów nie może - w razie mniejszych potrzeb - być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy. Docelowa ilość oleju opałowego w okresie umownym nie jest możliwa do określenia w sposób ścisły, gdyż jest zależna od warunków meteorologicznych, niezależnych od Zamawiającego. Przewidywane zapotrzebowanie na olej opałowy oszacowano na podstawie danych zużycia oleju z lat ubiegłych oraz najlepszej wiedzy Zamawiającego co do potrzeb w okresie realizacji zamówienia. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, transport do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek oleju. Wykonawca będzie dostarczał olej opałowy, bez dodatkowych opłat, sukcesywnie: - własnym środkiem transportu wyposażonym w legalizowany przyrząd pomiarowy do napełniania i opróżniania cysterny (legalizacja urządzeń pomiarowych z Urzędu Wag i Miar) - wraz ze świadectwem jakości opału wystawionym przez producenta – przy każdorazowej dostawie paliwa. 5. Dostawa zlecana będzie sukcesywnie. Dostawy cząstkowe - w tym ilość litrów dostarczanego oleju opałowego - uruchamiane będą każdorazowo stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego na podstawie jego jednostronnych dyspozycji składanych w formie telefonicznej, faksem lub e-mailem, maksymalnie w ciągu 48 godzin od chwili złożonego Wykonawcy zamówienia. 6. Wymagane parametry oleju opałowego : - rodzaj oleju - olej opałowy lekki, - jakość oleju - wg następujących wymagań: a) gęstość w temp. 15 0C - nie więcej niż 0,860 g/cm3, b) wartość opałowa nie mniej niż 42,6 MJ/kg, c) temperatura zapłonu - nie niższa niż 56 0C, d) lepkość kinematyczna w temp. 20 0C - nie większa niż 6,0 mm2/s, e) skład frakcyjny: - do temp. 250 0C destyluje - nie więcej niż 65%, - do temp. 350 0C destyluje - nie mniej niż 85%, f) temperatura płynięcia - maksymalnie - 20 0C, g) pozostałość po koksowaniu (w 10% pozostałości destylacyjnej) - maksymalnie 0,3% (m/m), h) zawartość siarki - nie więcej niż 0,10% (m/m.), i) zawartość wody - nie więcej niż 200 mg/kg, j) zawartość zanieczyszczeń stałych - nie więcej niż 24 mg/kg, k) pozostałość po spopieleniu - nie większa niż 0,01% (m/m.), l) barwa oleju: czerwona 7. Sukcesywne dostawy będą rozliczane w oparciu o faktury VAT, których podstawą wystawienia będzie pisemne potwierdzenie dostawy dokonane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, po sprawdzeniu ilości i rodzaju dostarczonego oleju. Odbiór oleju odbywać się będzie na podstawie wskazań zalegalizowanych przyrządów pomiarowych Wykonawcy i kopii certyfikatu jakości wystawionego przez producenta oleju. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie dostarczona ilość oleju z uwzględnieniem normatywnych ubytków wg wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego z kompensacją do 15 st. Celsjusza przy autocysternie. Zamawiający wymaga, aby wskazania (wydruk) zalegalizowanego urządzenia pomiarowego Wykonawcy podawał ilość dostarczonego (roztankowanego) oleju w temperaturze referencyjnej 15 stopni Celsjusza. 8. Przedmiot zamówienia powinien spełniać Polskie Normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące te normy. 9. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać warunkom określonym w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz. U. 2018r., poz. 427) oraz przepisom wykonawczym wydanym na jej podstawie, w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015r., poz. 1680). Wspólny Słownik Zamówień (CPV)– Główny przedmiot – 09.13.51.00-5 – Olej opałowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: posiadają aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 755 ze zmianami)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Pełnomocnictwo /oryginał/ osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów (lub ich odpowiednika w danym kraju), 2) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi. 3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego – Załącznik nr 3 (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach