Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 347014T w miejscowości Osiny – III etap

GMINA MIRZEC ogłasza przetarg

 • Adres: 27-220 Mirzec, Mirzec Stary 9
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 2767170 , fax. 041 2767190
 • Data zamieszczenia: 2022-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA MIRZEC
  Mirzec Stary 9
  27-220 Mirzec, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 2767170, fax. 041 2767190
  REGON: 291010330
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mirzec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 347014T w miejscowości Osiny – III etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347014T w miejscowości Osiny – IIIetap” na odcinku od km 0+000 do km 1+309. Realizacja zadania dofinansowana jest w ramach Rządowego Fundusz PolskiŁad: Program Inwestycji Strategicznych.2. Zakres robót obejmuje wykonanie:• przebudowa drogi gminnej nr 3470014 T w miejscowości Osiny na długości 1 309 mb,• roboty przygotowawcze,• roboty ziemne,• wykonanie podbudowy,• budowa chodnika z kostki brukowej,• budowa przepustów oraz zjazdów indywidualnych,• nawierzchnia o szerokości 5,0 mb z masy bitumicznej,• odwodnienie korpusu drogowego,• inne roboty i organizacja ruchu.3. Szczegółowy zakres rzeczowy robót przedstawiony został w:• projekcie budowlanym,• Szczegółowa Specyfikacja Techniczna,• przedmiarze robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 275 ust.1, Wykonawca zobowiązany jestwnieść wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:a) nie podlegają wykluczeniu,b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności technicznej lub zawodowej:• w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wokresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tymokresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, które odpowiadają swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj.polegające na budowie, przebudowie bądź remoncie drogi o nawierzchni bitumicznej z elementami robót brukarskich owartości minimum: brutto 1 500 000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) każda,• w zakresie posiadania potencjału osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniuzamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne dowykonywania zamówienia, w tym minimum 1 osoba, która pełnić będzie obowiązki Kierownika budowy, posiadającauprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważneuprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub równoważne;2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wzakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 1 000 000,00 zł.(jeden milion złotych)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-19

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach