Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej Nr 003164 T Lipa Gajówka – Gajówka Łazy – Gajówka Kadłubek (działka nr 994/2 w miejscowości Lipa oraz działka nr 555 w miejscowości Hucisko) na odcinku 950 m (od km 0+000 do km 0+950).

Urząd Gminy Ruda Maleniecka ogłasza przetarg

 • Adres: 26-242 Ruda Maleniecka, Ruda Maleniecka
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 0-41 373 13 47, 373 13 40 , fax. 0-41 373 13 41
 • Data zamieszczenia: 2020-02-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Ruda Maleniecka
  Ruda Maleniecka
  26-242 Ruda Maleniecka, woj. świętokrzyskie
  tel. 0-41 373 13 47, 373 13 40, fax. 0-41 373 13 41
  REGON: 12328470000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rudamaleniecka.samorzady.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej Nr 003164 T Lipa Gajówka – Gajówka Łazy – Gajówka Kadłubek (działka nr 994/2 w miejscowości Lipa oraz działka nr 555 w miejscowości Hucisko) na odcinku 950 m (od km 0+000 do km 0+950).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania: „Przebudowa drogi gminnej Nr 003164 T Lipa Gajówka – Gajówka Łazy – Gajówka Kadłubek (działka nr 994/2 w miejscowości Lipa oraz działka nr 555 w miejscowości Hucisko) na odcinku 950 m (od km 0+000 do km 0+950)”, pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego do dnia 31.07.2020r. dotacji celowej na wykonanie powyższego zadania. Zamawiający ubiega się o pozyskanie dofinansowania na realizację w/w zadania z Fundusz Dróg Samorządowych i planowany termin uzyskania informacji w tym przedmiocie to 31.05.2020r. W przypadku nie otrzymania dofinansowania przez Gminę Ruda Maleniecka - zadanie nie będzie realizowane zaś umowa ulegnie rozwiązaniu na skutek nie ziszczenia się warunku. Przedmiot zamówienia obejmuje: - ścięcie zawyżonego pobocza i odsłonięcie krawędzi jezdni, - wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej, - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, - utwardzenie poboczy materiałem kamiennym. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w następujących dokumentach: - przedmiar robót – załącznik nr 8 do SIWZ, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 9 do SIWZ. Zakres robót, który należy wykonać w ramach zaoferowanej ceny określają przedmiary robót, jednak są one tylko uzupełnieniem przedmiotu zamówienia i nie mogą stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za wykonanie zamówienia. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić łącznie wszystkie dane z analizy: przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz wnioski wypływające z przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na etapie składania oferty Wykonawca przedkłada: 1. Wypełniony formularz ofertowy; 2. Oświadczenia: o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji III.3) niniejszego ogłoszenia; 3. Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy (jeśli ofertę podpisuje osoba upoważniona w imieniu Wykonawcy lub w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie); 4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeżeli dotyczy (jeśli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach