Przetargi.pl
Przebudowa drogi dojazdowej w m. Dziekanowice na działce nr ewid 513 dł. 140 m obręb 0007 Dziekanowice jedn. ewid. 260801_5 Działoszyce obszar wiejski

GMINA DZIAŁOSZYCE ogłasza przetarg

 • Adres: 28-440 Działoszyce, ul. Skalbmierska 5
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413526010 , fax. 413526905
 • Data zamieszczenia: 2022-11-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA DZIAŁOSZYCE
  ul. Skalbmierska 5
  28-440 Działoszyce, woj. świętokrzyskie
  tel. 413526010, fax. 413526905
  REGON: 291009768
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzialoszyce.eobip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi dojazdowej w m. Dziekanowice na działce nr ewid 513 dł. 140 m obręb 0007 Dziekanowice jedn. ewid. 260801_5 Działoszyce obszar wiejski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi dojazdowej w m. Dziekanowice na działce nrewid 513 dł. 140 m”obręb 0007 Dziekanowice jedn. ewid. 260801_5 Działoszyce obszarwiejski
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-21

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach