Przetargi.pl
Przebudowa drogi do Nieciszowa w Oleśnicy ETAP II i III - długość odcinka 870 m

Sekcja Dróg Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 56-400 Oleśnica, ul. B. Krzywoustego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 717 889 416 , fax. 71 788 94 17
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sekcja Dróg Miejskich
  ul. B. Krzywoustego
  56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
  tel. 717 889 416, fax. 71 788 94 17
  REGON: 93060744600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: sdm.olesnica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi do Nieciszowa w Oleśnicy ETAP II i III - długość odcinka 870 m
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest II i III etap robót budowlanych polegających na przebudowie drogi do Nieciszowa w granicach miasta Oleśnica na odcinku 870 m (od km 0+530,00 do km 1+400,00) w zakresie: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE: - roboty pomiarowe – 870 m, - wykoszenie trawy i bylin, usunięcie krzewów – 0,50 ha, ROBOTY ZIEMNE: - zdjęcie warstwy humusu gr. 10 cm z wywozem i utylizacją – 1293 m2, - korytowanie pod zjazdy i skrzyżowania na gł. 30 cm z wywozem i utylizacją – 81 m2; PODBUDOWY: - frezowanie nawierzchni bitumicznej na gł. 7 cm na podbudowę̨ MCE – 4878,5 m2, - wzmocnienie krawędzi drogi kruszywem – 93,17 m3, - podbudowa MCE grubości 20 cm – 5165 m2, - warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm pod zjazdami i skrzyżowaniami – 81 m2, - podbudowa z kruszywa gr. 23 cm na skrzyżowaniach – 31 m2; NAWIERZCHNIE: - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca i ścieralna gr. 4+4 – 5114 m2; ODWODNIENIE: - oczyszczenie rowów i kanałów melioracyjnych wraz z profilowaniem skarp – 1689 m, - remont przepustów pod zjazdami poprzez oczyszczenie – 7 m, - remont przepustów pod zjazdami poprzez wymianę zniszczonych rur na nowe – 6 m, - montaż ścianek czołowych dla przepustów – 4 szt., - oczyszczenie przepustu pod korpusem drogowym z regeneracją ścianek czołowych – 12 m; ROBOTY WYKOŃCZENIOWE: - montaż barier energochłonnych N2W3 B na przepuście – 36 m, - wykonanie poboczy szer. 75 cm, grubości warstwy 15 cm z kruszywa – 1279 m2, - uzupełnienie poboczy na szer. 0,5 m ziemią urodzajną z profilowaniem i obsianiem trawą – 582,5 m2. Miejsce realizacji zamówienia: droga do Nieciszowa w Oleśnicy (dz. nr 12 AM 96, 15 AM 95, 17 AM 89 obręb Lucień w miejscowości Oleśnica). Szczegółowy zakres zadania określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać: a) Wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, b) Kalkulację cenową ryczałtu brutto w rozbiciu na poszczególne elementy scalone – załącznik nr 4 do SIWZ, c) Kosztorys ofertowy uproszczony – na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik do ogłoszenia, d) Dowód wpłaty wadium, e) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy oraz rozdziału Va pkt. 2 ppkt. 1)-4) SIWZ: - Wykonawcy (w przypadku podmiotów występujących wspólnie – także podmioty spółki cywilnej – każdego podmiotu osobno), - podmiotu udostępniającego zasoby celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, - podwykonawców; złożone przez Wykonawcę - zgodnie z załącznik nr 3 do SIWZ, f) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w przypadku podmiotów występujących wspólnie – każdy z Wykonawców składa oświadczenie w zakresie, w którym wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu) - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, g) Kopię – potwierdzoną za zgodność z oryginałem – pełnomocnictwa (dotyczy podmiotów występujących wspólnie, w tym spółki cywilnej oraz osób, których uprawnienia do reprezentowania firmy nie wynikają z dokumentów rejestrowych), h) Podpisany przez Wykonawcę (pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie) wzór umowy – załącznik nr 9 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach