Przetargi.pl
Przebudowa dróg powiatowych we Włodawie ul. Korolowska i ul. Tysiąclecia PP

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 22200 Włodawa, ul. Lubelska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 825 723 018 , fax. 825 725 513
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Lubelska 60
  22200 Włodawa, woj. lubelskie
  tel. 825 723 018, fax. 825 725 513
  REGON: 11020019400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg powiatowych we Włodawie ul. Korolowska i ul. Tysiąclecia PP
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg powiatowych we Włodawie: ul. Korolowska i ul. Tysiąclecia PP na odcinku 0,8 km. Do zakresu robót należą: 1. Roboty przygotowawcze oraz pomiarowe. 2. Roboty rozbiórkowe oraz roboty ziemne. 3. Wykonanie korytowania pod konstrukcje nawierzchni, ustawienie obrzeży i krawężników na ławie betonowej z oporem. 4. Wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni, zjazdów, parkingów i chodników z kostki betonowej. 5. Roboty wykończeniowe. 6. Oznakowanie poziome i pionowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50.000,00 zł. 2. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3.W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w formie pieniężnej, należy je wpłacić przelewem z dopiskiem „Przebudowa dróg powiatowych we Włodawie ul. Korolowska i ul. Tysiąclecia PP” na rachunek ZDP w Banku Spółdzielczym w Parczewie Nr 56 8042 0006 0550 1632 2000 0040. 4. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. 5. Z dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej niż w pieniądzu musi wynikać, że wadium dotyczy przedmiotowego zamówienia. 6. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Beneficjentem wadium jest Powiat Włodawski, 22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 24 NIP 565-14-37-752 - Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie, 22-200 Włodawa, ul. Lubelska 60. Uwaga: Wadium wnoszone w formie pieniężnej uważa się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynie na konto ZDP przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach