Przetargi.pl
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 107179L z drogami: powiatową nr 2280L i gminną nr 107180L w miejscowości Wierciszów i przebudowa drogi gminnej nr 107179L w m. Wierciszów na odcinku od km 0+171,00 do km 1+170,00

Urząd Gminy w Jabłonnie ogłasza przetarg

 • Adres: 23114 Jabłonna, Majątek
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815 610 577 , fax. 815 610 065
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Jabłonnie
  Majątek 22
  23114 Jabłonna, woj. lubelskie
  tel. 815 610 577, fax. 815 610 065
  REGON: 53516100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 107179L z drogami: powiatową nr 2280L i gminną nr 107180L w miejscowości Wierciszów i przebudowa drogi gminnej nr 107179L w m. Wierciszów na odcinku od km 0+171,00 do km 1+170,00
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 107179L z drogami: powiatową nr 2280L i gminną nr 107180L w miejscowości Wierciszów i przebudowa drogi gminnej nr 107179L w m. Wierciszów na odcinku od km 0+171,00 do km 1+170,00 polegająca na: • przebudowie nawierzchni drogi gminnej nr 107179L o łącznej długości 1170mb, • przebudowie nawierzchni drogi gminnej nr 107180L na łącznej długości 55,40mb, • przebudowie skrzyżowania dróg: gminnej nr 107179L, nr 107180L i powiatowej nr 2280L poprzez zmianę geometrii skrzyżowania, uporządkowanie ruchu pieszych poprzez budowę chodników, przebudowę systemu odwodnienia – wprowadzenie w części kanału deszczowego, budowę oświetlenia przejścia dla pieszych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego (w tym aktywnego). Projekt dofinansowywany jest w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w Załączniku do SIWZ, w skład którego wchodzą: 1. Projekt budowlano – wykonawczy pn. „ Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 107179L z drogami: powiatową nr 2280L i gminną nr 107180L w miejscowości Wierciszów” 2. Projekt wykonawczy pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107179L w m. Wierciszów na odcinku od km 0+171,00 do km 1+170,00” 3. Projekt budowlano – wykonawczy „ Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 107179L z drogami: powiatową nr 2280L i gminną nr 107180L w miejscowości Wierciszów – kanalizacja deszczowa”. 4. Projekt budowlano –wykonawczy pn. „Oświetlenie drogowe wydzielone w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2280L i dróg gminnych 107179L i 107180L zas. z Inn WIERCISZÓW RSP” 5. Protokoły wprowadzenia nieistotnych zmian w projektowych z dnia 26.08.2016r. wraz z załącznikami 6. Szczegółowe specyfikacje techniczne 7. Przedmiary robót i kosztorysy ofertowe stanowiące element pomocniczy do wyceny oferty, które nie mogą służyć do ostatecznej kalkulacji wykonanych robót. UWAGA Przedmiar robót został dołączony do SIWZ wyłącznie pomocniczo i nie może stanowić jedynej podstawy wyceny oferty, co oznacza, że przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca nie może powoływać się na braki (ilościowe, rodzajowe) w przedmiarze robót i na tej podstawie żądać dodatkowej zapłaty za roboty konieczne do wykonania, których nie przewidywał przedmiar robót. Oferta Wykonawcy powinna obejmować wszystkie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia roboty zapewniające właściwe i efektywne jego funkcjonowanie. W przypadku dostrzeżenia rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego o ich wyjaśnienie przed złożeniem oferty. Zamawiający oczekuje wykonania w ramach wynagrodzenia za realizację zamówienia wszystkich robót koniecznych dla prawidłowego wykonania zamówienia, w szczególności w sytuacji, gdy w którymkolwiek z dokumentów przetargowych roboty te zostały przewidziane lub ich wykonanie wynika z przyjętej technologii albo z innych powodów jest niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia. Ilekroć w dokumentacji przetargowej wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn., że materiały/sprzęt itp. będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w dokumentacji przetargowej. Wymagania dotyczące robót Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami BHP, P.poż. Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej określającej przedmiot zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymogami niniejszej specyfikacji. Wymagania dotyczące materiałów 1. Użyte materiały muszą odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014 r. , poz. 883 ze zm.) oraz dokumentacji projektowej. 2. Na każde żądanie inspektora nadzoru przed wbudowaniem materiałów Wykonawca obowiązany jest okazać atest lub certyfikat na znak bezpieczeństwa i zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 3. Atesty i świadectwa zgodności z aprobatą lub normą wbudowanych materiałów należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej w dniu odbioru inwestycji. Wymagania stawiane Wykonawcy • Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, • W przypadku, gdy uzgodnienia z właścicielami sieci to nakazują, wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac pod nadzorem właścicieli sieci oraz poniesienia kosztów tego nadzoru, • Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem właścicieli lub użytkowników nieruchomości przyległych do terenu budowy o utrudnionym dojeździe do tych nieruchomości i jego czasookresie. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania z tytułu poniesionych strat będących następstwem uniemożliwienia dojazdu. W przypadku, gdy w wyniku braku powiadomienia dojdzie do żądania wypłaty odszkodowania za poniesione straty, wykonawca zobowiązuje się do zapłaty tego odszkodowania z tytułu poniesionych strat, • W ramach przedmiotu zamówienia do obowiązków wykonawcy należy m.in.: zapewnienie obsługi geodezyjnej w trakcie budowy, wykonywanie niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzenia prawidłowości realizowanych robót wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących wykonania i odbioru robót z przekazaniem zamawiającemu odpowiednich protokołów, zapewnienie nadzoru technicznego z ramienia właścicieli sieci uzbrojenia terenu oraz poniesienie kosztów tego nadzoru, dostarczenie zamawiającemu protokołów odbioru z właścicielami sieci uzbrojenia terenu, • Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zadania, • Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia, • Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem zamówienia, • Wykonawca odpowiedzialny jest za przeprowadzenie badań dotyczących jakości wbudowanych materiałów, • Sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, • Inne wymagania określone we wzorze umowy oraz wynikające z przepisów prawa, • Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowanie uszkodzeń w sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robót oraz za przerwy w korzystaniu z sieci a także za uszkodzenia i szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek prowadzonych robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składający ofertę Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy zł) Wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014 poz. 1804 ze zm.) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego, numer konta: 53 8685 0001 2600 0866 2000 0020 z dopiskiem: „Wadium: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi gminnej nr 107179L w m. Wierciszów”. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument zabezpieczenia należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46. ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych, okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach