Przetargi.pl
Przebudowa dróg powiatowych w ramach usuwania skutków powodzi: Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1431 R (506) Dynów - Dąbrówka Starzeńska w km od 9+397 do 10+730; Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1415 R (601) Tyczyn - Hermanowa - St

Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, Miłocin 360
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8636134 , fax. 017 8636113
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Rzeszowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
  Miłocin 360 360
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8636134, fax. 017 8636113
  REGON: 00125755700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg powiatowych w ramach usuwania skutków powodzi: Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1431 R (506) Dynów - Dąbrówka Starzeńska w km od 9+397 do 10+730; Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1415 R (601) Tyczyn - Hermanowa - St
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa dróg powiatowych w ramach usuwania skutków powodzi: Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1431 R (506) Dynów - Dąbrówka Starzeńska w km od 9+397 do 10+730; Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1415 R (601) Tyczyn - Hermanowa - St
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy tj. a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawca wskaże na druku oferty imię i nazwisko oraz numer uprawnień budowlanych w zakresie dróg Osoby przewidzianej do pełnienia funkcji Kierownika robót drogowych. 3. Zamawiający dokona oceny czy Wykonawcy spełniają wyżej wymienione warunki na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w § 9 SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1.Formularz oferty z załącznikami: nr 1: Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy; nr 2: Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 2. Formularz kosztorysu ofertowego z cenami jednostkowymi i wartością robót stanowiącą cenę zamówienia. 3. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, zamawiający wymaga dołączenia do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/bip/powiat/rzeszowski/zdp/zam_publi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach