Przetargi.pl
Przebudowa dróg powiatowych nr K1928 Myślenice - Wiśniowa w miejscowości Trzemeśnia w km 6+560 - 7+230 i K1923 Myślenice - Stróża - Zarabie - Pcim - Poręba - Trzemeśnia w miejscowości Trzemeśnia w km 1+050 - 1+310

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 32400 Myślenice, ul. Słowackiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 122 721 733 , fax. 122 721 733
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Słowackiego 82
  32400 Myślenice, woj. małopolskie
  tel. 122 721 733, fax. 122 721 733
  REGON: 35157174200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp-myslenice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna powiatu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg powiatowych nr K1928 Myślenice - Wiśniowa w miejscowości Trzemeśnia w km 6+560 - 7+230 i K1923 Myślenice - Stróża - Zarabie - Pcim - Poręba - Trzemeśnia w miejscowości Trzemeśnia w km 1+050 - 1+310
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinków dróg powiatowych nr K1928 i K1923 w miejscowości Trzemeśnia, o łącznej długości ok. 930 m, polegająca na wykonaniu chodnika z kostki brukowej bet.Zadanie nr 1 – Przebudowa drogi powiatowej nr K1928 Myślenice – Wiśniowa w miejscowości Trzemeśnia w km 6+560 – 7+230: - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe; - roboty ziemne; - wykonanie kanalizacji (studzienki ściekowe, studnie rewizyjne, przykanaliki, kanały z rur fi 315, 400 i 600; - wykonanie podbudowy; - montaż krawężników i obrzeży; - wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej; - mechaniczne ścinanie poboczy; - wyrównanie mieszanką min.-bit.; - regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych; - montaż barier. Zadanie nr 2 – Przebudowa drogi powiatowej nr K1923 Myślenice – Stróża – Zarabie – Pcim – Poręba – Trzemeśnia w miejscowości Trzemeśnia w km 1+050 – 1+310: - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe; - roboty ziemne; - wykonanie kanalizacji (studzienki ściekowe, studnie rewizyjne, przykanaliki, kanały z rur fi 315, 400 i 600; - wykonanie podbudowy; - montaż krawężników i obrzeży; - wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej; - mechaniczne ścinanie poboczy; - wyrównanie mieszanką min.-bit.; - regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacjach oraz przedmiarach robót, stanowiących załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium wynosi: dla zadania nr 1 - 8 300,00 zł;, dla zadania nr 2 - 2 900,00 zł. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego w BGŻ BNP PARIBAS, nr rachunku: 12 1600 1462 0008 4781 8071 7038 2. Termin wpłacenia wadium upływa wraz z terminem składania ofert. 3. Wykonawca wnosi wadium w następujących formach: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. W przypadku Wykonawców zagranicznych Zamawiający dokona przeliczenia waluty obcej na PLN, na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP. 5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą znalezienia się środków finansowych na rachunku zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych warunków. Spełnieniem warunku będzie załączone do Oferty oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oferta cenowa wraz z kosztorysem ofertowym; 2) Dowód wniesienia wadium; 3) Doświadczenie zawodowe Kierownika budowy - kryterium oceny ofert; 4) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca w ofercie powołuje się na zasoby innych podmiotów; 5) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika z innych dokumentów; - powyższe dokumenty należy złożyć wraz z ofertą; 6) ponadto każdy Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz z oświadczeniem Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązani z innym Wykonawcą nie prowadzi do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach