Przetargi.pl
Przeglady okresowe obiektów w zasobie AMW OR Kraków (roczne i pięcioletnie)

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31155 Kraków, ul. Montelupich
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 2114001, 2114015, 2114086 , fax. 122 114 005
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Krakowie
  ul. Montelupich 3
  31155 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 2114001, 2114015, 2114086, fax. 122 114 005
  REGON: 1126394600299
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeglady okresowe obiektów w zasobie AMW OR Kraków (roczne i pięcioletnie)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych obiektów w zasobie AMW OR Kraków (roczne i pięcioletnie), w tym: a) Przeprowadzenie okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych) wraz z dostarczeniem protokołów z kontroli, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane / t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1332 ze zm./ oraz usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku – w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz.U. 2010r. Nr 109 poz. 719/; b) Przeprowadzenie okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia oraz wykonanie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów wraz z dostarczeniem protokołów, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane / t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1332 ze zm./ obiektów budowlanych zlokalizowanych w następujących miejscowościach: Kraków, Tarnowskie Góry, Lubliniec, Gliwice, Kielce, Sandomierz, Bytom, Brzesko, Tarnów, Chorzów, Niepołomice, Miłkowa, Lipnica Wielka, Libiąż, Nowy Sącz, Mierzęcice, Węgrzce, Kościelisko. 2. Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy (załączniki nr 8a, 8b, 8c do SIWZ) oraz szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ). 3. Zamówienie zostało podzielone na 4 części: Część 1: Zamówienie podstawowe Przeprowadzenie okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych) wraz z dostarczeniem protokołów z kontroli, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane / t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1332 ze zm./ oraz usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku – w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz.U. 2010r. Nr 109 poz. 719/ obiektów budowlanych zlokalizowanych w następujących miejscowościach: Kraków, Tarnowskie Góry, Lubliniec, Gliwice, Kielce, Sandomierz, Bytom, Brzesko, Tarnów, Chorzów, Niepołomice, Lipnica Wielka, Libiąż, Nowy Sącz, Mierzęcice, Węgrzce, Kościelisko. Opcja zamówienia: Wykonanie przeglądu przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych) wraz z dostarczeniem protokołu z przeglądu dla indywidualnego lokalu mieszkalnego celem dostarczenia do Zakładu Gazowniczego przed zainstalowaniem licznika gazu w lokalach mieszkalnych zlokalizowanych w następujących miejscowościach: Kraków, Tarnowskie Góry, Lubliniec, Gliwice, Kielce, Sandomierz, Bielsko Biała, Bochnia, Kłaj, Kościelisko, Niepołomice, Olkusz, Oświęcim, Ratajów, Tarnów, Węgrzce, Bytom, Chorzów, Katowice, Pszczyna, Tychy, Zabrze, Częstochowa, Mierzęcice, Zawiercie, Tomaszów Mazowiecki, Nowy Glinnik. Część 2: Zamówienie podstawowe: Przeprowadzenie okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych wraz z dostarczeniem protokołów z kontroli, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane / t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1332 ze zm./ obiektów budowlanych zlokalizowanych w następujących miejscowościach: Kraków, Lubliniec, Kielce, Brzesko, Tarnów, Sandomierz. Opcja zamówienia: Wykonanie przeglądu instalacji gazowej (wykonanie próby szczelności) wraz z dostarczeniem protokołu z przeglądu dla indywidualnego lokalu mieszkalnego celem dostarczenia do Zakładu Gazowniczego przed zainstalowaniem licznika gazu w lokalach mieszkalnych zlokalizowanych w następujących miejscowościach: Kraków, Tarnowskie Góry, Lubliniec, Gliwice, Kielce, Sandomierz, Bielsko Biała, Bochnia, Kłaj, Kościelisko, Niepołomice, Olkusz, Oświęcim, Ratajów, Tarnów, Węgrzce, Bytom, Chorzów, Katowice, Pszczyna, Tychy, Zabrze, Częstochowa, Mierzęcice, Zawiercie, Tomaszów Mazowiecki, Nowy Glinnik. Część 3: Przeprowadzenie okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia wraz z dostarczeniem protokołów, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane / t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1332 ze zm./ obiektów budowlanych zlokalizowanych w następujących miejscowościach: Lubliniec, Chorzów, Gliwice, Kraków, Niepołomice, Miłkowa, Lipnica Wielka, Libiąż, Mierzęcice, Sandomierz, Węgrzce, Kościelisko. Część 4: Przeprowadzenie okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na wykonaniu badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów wraz z dostarczeniem protokołów, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane / t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1332 ze zm./ obiektów budowlanych zlokalizowanych w następujących miejscowościach: Lubliniec, Sandomierz, Chorzów, Gliwice, Kraków, Niepołomice, Miłkowa, Lipnica Wielka, Libiąż, Nowy Sącz, Węgrzce, Kościelisko.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71630000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.amw.com.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca składa dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2) W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje(ą) osoba(y) inna(e) niż upoważniona(e) do reprezentowania Wykonawcy, do oferty należy załączyć dokument lub dokumenty, z którego(ych) będzie wynikać zakres umocowania. 3) Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach