Przetargi.pl
Realizacja projektów „BO Małopolska” edycja II – Budowa parkingu przy DW 977 w m. Zborowice

Zarząd Dróg Wojewódzkich - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie ogłasza przetarg

 • Adres: 33100 Tarnów, ul. Ostrogskich
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 146 211 754 , fax. 146 211 754
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
  ul. Ostrogskich
  33100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 146 211 754, fax. 146 211 754
  REGON: 58889000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja projektów „BO Małopolska” edycja II – Budowa parkingu przy DW 977 w m. Zborowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z budową parkingu przy drodze wojewódzkiej 977 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót, z uwzględnieniem wymogów wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, obejmujących w szczególności: a) zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót: projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniem, wykonanie, utrzymanie i likwidacja), b) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (jeśli będą konieczne), c) budowa parkingu, d) przebudowa, budowa zjazdów indywidualnych i publicznych (w razie konieczności), e) budowa, przebudowa odwodnienia terenu (rowy, ścieki, kanalizacja, studnie chłonne) wraz z odprowadzeniem wód do odbiorników i wszelkimi niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi, f) zabezpieczenie/umocnienie skarp (w razie potrzeby), g) zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci (w razie wystąpienia), h) stała organizacja ruchu, w szczególności: oznakowanie pionowe i poziome, i) roboty wykończeniowe i porządkowe, j) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na mapach zasadniczych lub sytuacyjno-wysokościowych i uzyskanie jej przyjęcia do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, k) pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres trwania inwestycji, l) utrzymanie nawierzchni jezdni odcinka drogi wojewódzkiej nr 977 na terenie budowy w stanie niepogorszonym i zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu budowy. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie przewiduje warunków jakie należy spełnić celem wzięcia udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach