Przetargi.pl
„Przebudowa dróg powiatowych nr 2332E – ul. Sportowej w Łasku i nr 2333E – ul. Ogrodowej w Łasku wraz z budową odwodnienia i przebudową skrzyżowania – Etap I – ul. Ogrodowa na odcinku od 0+168,5 km do 0+772,91 km”

Powiat Łaski ogłasza przetarg

 • Adres: 98-100 Łask, Ul. Południowa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. (043) 675 68 00 , fax. (043) 675 68 09
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Łaski
  Ul. Południowa 1
  98-100 Łask, woj. łódzkie
  tel. (043) 675 68 00, fax. (043) 675 68 09
  REGON: 73093481000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: lask.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa dróg powiatowych nr 2332E – ul. Sportowej w Łasku i nr 2333E – ul. Ogrodowej w Łasku wraz z budową odwodnienia i przebudową skrzyżowania – Etap I – ul. Ogrodowa na odcinku od 0+168,5 km do 0+772,91 km”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest: „Przebudowa dróg powiatowych nr 2332E – ul. Sportowej w Łasku i nr 2333E – ul. Ogrodowej w Łasku wraz z budową odwodnienia i przebudową skrzyżowania – Etap I – ul. Ogrodowa na odcinku od 0+168,5 km do 0+772,91 km”. Zakres prac budowlanych został podzielony na branże drogową w zakresie przebudowy drogi, branżę drogową w zakresie budowy chodnika, branżę sanitarną – kanalizacja deszczowa, oraz stałą organizację ruchu. Inwestycja obejmuje swoim zakresem wszystkie opisane branże. Przebudowa drogi – Przebudowa ul. Ogrodowej obejmuje wykonanie jezdni bitumicznej o szerokości 6,0 m z nawiązaniem do istniejącej szerokości, wykonanie chodników o szerokości 2,0 m z dojściami do furtek z kostki brukowej szerokości 1,5 m i poboczy o szerokości 1,0 m. Przebudowa ul. Ogrodowej obejmuje również przebudowę skrzyżowań z 3 drogami gminnymi, budowę i przebudowę zjazdów oraz budowę odwodnienia pasa drogowego. • Parametry techniczne drogi: - klasa drogi: Z, - prędkość projektowa 40 km/h, - kategoria ruchu: KR-2, - jezdnia szerokości 6,0 m, - przekrój jezdni daszkowy 2%, - chodnik przy krawędzi jezdni szerokości 2,0 m, - dojścia do furtek szerokości 1,5 m - szerokość poboczy 1,0 m. • Konstrukcje nawierzchni: Jezdnia na istniejącej nawierzchni: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr 5 cm; - skropienie emulsją asfaltową gr. 0,2-0,3 kg/m2; - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W 50/70 min. gr. 4 cm; - skropienie emulsją asfaltową gr. 0,3-0,5 kg/m2; Jezdnia na poszerzeniach: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr 5 cm; - skropienie emulsją asfaltową gr. 0,2-0,3 kg/m2; - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W 50/70 min. gr. 4 cm; - skropienie emulsją asfaltową gr. 0,2-0,3 kg/m2; - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 7 cm; - skropienie emulsją asfaltową gr. 0,5-0,7 kg/m2; - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 23 cm; Jezdnia na odcinkach z wyminą konstrukcji: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr 5 cm; - skropienie emulsją asfaltową gr. 0,2-0,3 kg/m2; - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 7 cm; - skropienie emulsją asfaltową gr. 0,5-0,7 kg/m2; - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 25 cm; Jezdnie wykonać w krawężnikach betonowych z betonu wibroprasowanego 15x30 na ławie betonowej z oporem C12/15 po stronie projektowanych chodników. Chodnik: - kostka betonowa brukowa szara o kształcie dwuteowym gr. 8 cm z wypełnieniem szczelin zaprawą cementowo-piaskową; - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm; - podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 10 cm; - warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm; - obrzeże betonowe z betonu wibroprasowanego 8x30 na ławie betonowej z oporem C12/15. Zjazdy: - kostka betonowa brukowa czerwona o kształcie dwuteowym gr. 8 cm z wypełnieniem szczelin zaprawą cementowo-piaskową; - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm; - podbudowa z betonu c8/10 gr 12 cm; Pobocza: - nawierzchnia z destruktu bitumicznego o gr. 10 cm; Kanalizacja deszczowa – Budowa odwodnienia pasa drogowego przy pomocy studni chłonnych. Wykonać kanalizację deszczową z rur kanalizacyjnych PCV o średnicy Ø200 mm, studnie chłonne wykonać z kręgów betonowych o średnicy Ø1500 mm (głębokość ok. 5 m). Studzienki deszczowe z typowych kręgów betonowych o średnicy Ø500 mm. Wpusty ściekowe, żeliwne, klasy D400 z koszem, przykanaliki od studzienek deszczowych o średnicy Ø200 mm. Organizacja Ruchu – Wykonanie docelowej organizacji ruchu zgodnej z obowiązującymi przepisami, umożliwiającej bezpieczne poruszanie się po drodze powiatowej w związku z przebudową. • Uzupełnienie oznakowania pionowego w zakresie: - oznakowania skrzyżowań; - oznakowania przejść dla pieszych; - oznakowania miejscowości i obszarów zabudowanych; - oznakowanie aktywne • Wykonać oznakowanie poziome; 4.2. Na podstawie art. 29 ust. 3a u.p.z.p. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy natomiast m. in. następujących osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Na podstawie art. 29 ust. 3a u.p.z.p. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy natomiast m. in. następujących osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Ponadto Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: 1) co najmniej 2 osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1265. zm.) 2) co najmniej 1 młodocianego, o którym mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego. Wykonawca, zobowiązany jest do zatrudnienia ww. osób na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w pełnym wymiarze czasu pracy, przez cały okres realizacji zamówienia. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiającego oświadczenie, że przy realizacji robót będzie zatrudniał osoby, o których mowa wyżej na podstawie umowy o pracę (dotyczy również podwykonawców i dalszych podwykonawców), listę tych osób (pracowników i przyjętych bezrobotnych) oraz listę osób przyjętych do odbycia praktyk zawodowych. Bez przedstawienia listy pracowników osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy. Po zakończeniu robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że podczas realizacji robót zatrudniał osoby, o których mowa wyżej, na podstawie umowy o pracę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111300-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Informacje ogólne: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie zł: trzydzieści tysięcy i 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2019 poz. 310 z późn. zm.). 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium: Wadium wnoszone w pieniądzu (PLN) należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: 47 9263 0000 0516 2547 2005 0001. Wadium uważa się wniesione w momencie wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Zamawiającego. Wadium wnoszone w innych, przewidzianych ustawą formach należy złożyć wraz z ofertą w sekretariacie Starosty Łaskiego, ul. Południowa 1, 98-100 Łask. 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, należy dołączyć do oferty. Zamawiający dopuszcza, w przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty/przesyłki kurierskiej, aby oryginał wadium (gwarancja, poręczenie) umieścić w odrębnej kopercie z dopiskiem „wadium”. 5. Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 u.p.z.p.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 9.2 Rozdziału I SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Rozdziału I SIWZ. 2) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodne z treścią Załącznika nr 2 do Rozdziału I SIWZ. 3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 4) Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty – zgodnie z pkt. 11 Rozdziału I SIWZ. 5) Stosowne Pełnomocnictwo(a) w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny. W TERMINIE 3 DNI OD OTWARCIA OFERT - oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2017 poz. 229)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach