Przetargi.pl
Sprzedaż wraz z dostawą 320 ton peletu dla Gminy Burzenin

Gmina Burzenin ogłasza przetarg

 • Adres: 98-260 Burzenin, ul. Sieradzka
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 438 214 095 , fax. 428 214 095
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Burzenin
  ul. Sieradzka 1
  98-260 Burzenin, woj. łódzkie
  tel. 438 214 095, fax. 428 214 095
  REGON: 53816500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugburzenin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż wraz z dostawą 320 ton peletu dla Gminy Burzenin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż obejmująca dostawę do Zamawiającego (lokalizacje: Zespół Szkół w Burzeninie, ul. Sieradzka 11 i kotłownia przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Burzeninie, ul. Polna 19) transportem cysternowym z wyładunkiem pneumatycznym szacowanej, maksymalnej ilości 320 ton peletu drzewnego o parametrach: - średnica peletu 6 lub 8 min, - długość do 50 min, - zawartość siarki nie większa niż 0,04 % - zawartość popiołu nie większa niż 0,4 % - wilgotność poniżej 6 % - wartość opałowa powyżej 18.000 kJ/kg - gęstość (ciężar właściwy) nie większy niż 1,28 kg/dm3 - skład peletu: trocina z drewna iglastego, liściastego lub ich mieszaniny Pelet powinien posiadać certyfikat DINplus 2. Zamawiający nie dopuszcza w składzie peletu trocin z płyt drewnopochodnych, tzn. pilśniowych (MDF, HDF, LDF), płyt wiórowych i paździerzowych, materiałów z dodatkiem farb, lakierów i z dodatkiem jakichkolwiek związków chemicznych, piasku lub innych, niewymienionych komponentów 3. Faktycznie dostarczona ilość będzie zależała od rzeczywistego zapotrzebowania zamawiającego, uwarunkowanego m.in. warunkami atmosferycznymi panującymi w okresie grzewczym. 4. Dostawa odbywać się będzie cyklicznie stosownie do bieżącego zapotrzebowania w okresie grzewczym 2019/2020 oraz 2020/2021 tzn. w okresie od daty podpisania umowy do 30.06.2021r. Minimalna jednorazowa dostawa 15 t (zbiorniki przystosowane są do przyjęcia peletu w ilości ok. 20 ton w kotłowni przy GOZ i ok. 30 ton w kotłowni ZS w Burzeninie). Termin pojedynczej dostawy: w ciągu dwóch dni roboczych od zgłoszenia dokonanego drogą mailową na wskazany w umowie adres.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09111400-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 3 000,00zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną