Przetargi.pl
Dostawa mebli metalowych, dla III KP KMP Łódź oraz KWP w Łodzi i jednostek garnizonu łódzkiego

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 91-048 Łódź, ul. Lutomierska 108/112
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 426 652 295 , fax. 426 652 080
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
  ul. Lutomierska 108/112
  91-048 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 652 295, fax. 426 652 080
  REGON: 47075497600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.lodzka.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mebli metalowych, dla III KP KMP Łódź oraz KWP w Łodzi i jednostek garnizonu łódzkiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z montażem mebli metalowych, w tym szaf metalowych certyfikowanych i (lub)* drobnego wyposażenia metalowego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy – Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia. Meble należy dostarczyć i zamontować w III Komisariacie Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi ul. Armii Krajowej 33, 90-046 Łódź oraz według potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostek garnizonu łódzkiego. 2. Szczegółowy wykaz asortymentu zawiera Załącznik nr 2.1-2.2 do SIWZ - Formularz asortymentowo – cenowy. 3. Wykonawca w zaproponowanych cenach jednostkowych uwzględni wszelkie koszty związane z transportem, rozładunkiem, wniesieniem i montażem oraz ustawieniem przedmiotu zamówienia w miejscach wskazanym przez Zamawiającego. 4. Asortyment musi być fabrycznie nowy, kompletny i sprawny technicznie. Ponad to powinien odpowiadać Polskim Normom, posiadać wszelkie atesty, certyfikaty i dopuszczenia, a w szczególności certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami klasy S1, S2 oraz typ 1, 2, 3. 5. Dostarczone szafy metalowe typ 1, 2, 3, klasy S1 oraz S2 muszą spełniać wymagania według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.05.2012 roku w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych. 6. Przedmiot umowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę w standardowym opakowaniu, bezzwrotnym, odpowiadającym właściwościom przedmiotu zamówienia. 7. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnego asortymentu. 8. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za narzędzia, materiały i inne mienie Wykonawcy pozostawione w pomieszczeniach Zamawiającego. 9. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar na własny koszt i własnym transportem do miejsca wskazanego w zamówieniu. 10. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zapewnienia wniesienia i montażu dostarczonego towaru do pomieszczenia wskazanego przez pracownika Zamawiającego w jego siedzibie. 11. Wykonawca zobowiązany jest do montażu i ustawienia przedmiotu zamówienia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego oraz przeprowadzenia szkolenia – szafy atestowane z zamkami certyfikowanym. 12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego za szkody spowodowane realizacją zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany, w przypadku spowodowania szkód w pomieszczeniach, w których meble będą montowane, do usunięcia i naprawienia szkód lub przywrócenia pomieszczeń do stanu pierwotnego na własny koszt. 13. Wykonawca na dostarczony asortyment udzieli gwarancji na okres (Wynikający z oferty) min 24 miesiące licząc od dnia dostawy z zastrzeżeniem, że jeżeli okres gwarancji udzielonej przez producenta danego produktu jest dłuższy, to obowiązuje dłuższy okres gwarancji. 14. Gwarancja obejmuje wszelkie: - Uszkodzenia powstałe podczas transportu, - wady ukryte, - inne uszkodzenia, nie będące następstwem błędów w eksploatacji, nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi oraz uszkodzenia nie spowodowane przez pożar czy zalanie. 15. Ujawnione w okresie gwarancji wady przedmiotu zamówienia będą usuwane bezpłatnie przez Wykonawcę lub wskazany przez niego punkt serwisowy producenta w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty dostarczenia do naprawy gwarancyjnej. Transport urządzenia lub dojazd serwisanta w celu wykonania usługi gwarancyjnej odbywać się będzie na koszt Wykonawcy. W przypadku, gdy naprawa uzależniona będzie od dostaw producenta sprzętu lub części zamiennych termin ten może być przedłużony za zgodą Zamawiającego do 14 dni roboczych na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający uzasadnienie potrzeby wydłużenia terminu. Wykonawca po wykonaniu naprawy gwarancyjnej przedmiotu umowy jest zobowiązany dokonać stosownych zapisów w protokole reklamacyjnym. Zamawiający ma prawo do żądania wymiany wadliwego asortymentu na nowy, wolny od wad, jeżeli w okresie gwarancji Wykonawca dokonał bezskutecznej trzykrotnej jego naprawy, a mimo to wykazuje wadę uniemożliwiającą jego eksploatację zgodną z przeznaczeniem. 16. W przypadku szaf wyposażonych w zamki typu szyfrowego Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnych przeglądów zamków szyfrowych w ramach gwarancji przez okres 5 lat od momentu dostarczenia asortymentu do Zamawiającego (Zapis dotyczy tylko części nr 1)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39132100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od określenia warunków udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm) – wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach