Przetargi.pl
Przebudowa dróg na terenie Gminy Zaklików w miejscowościach: Łysaków Kolonia, Kruszyna, Zaklików

Gmina Zaklików ogłasza przetarg

 • Adres: 37-470 Zaklików, ul. Zachodnia 15
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 15 8738476 , fax. 15 8738324
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zaklików
  ul. Zachodnia 15 15
  37-470 Zaklików, woj. podkarpackie
  tel. 15 8738476, fax. 15 8738324
  REGON: 83040913000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zaklikow.biuletyn.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg na terenie Gminy Zaklików w miejscowościach: Łysaków Kolonia, Kruszyna, Zaklików
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy następujących odcinków dróg gminnych i wewnętrznych znajdujących się na terenie gminy Zaklików: 1.1 Przebudowa drogi w miejscowości Łysaków Kolonia. Zakres robót obejmuje: - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - profilowanie istniejącej nawierzchni z kruszywa wraz z usunięciem roślinności z krawędzi istniejącej nawierzchni na odcinku o powierzchni: 450,0 X 3,7 = 1665,0 m2 - Wyrównanie podbudowy klińcem kamiennym, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm: 450,0 X 3,7 = 1665,0 m2 X 0,05 = 83,25 m3 - Wykonanie nawierzchni betonowej , warstwa górna grubości 15 cm, beton C35/45 (B-35) na odcinku o powierzchni: 450,0 X 3,5 = 1575,0 m2 - Uzupełnienie poboczy pospółką lub kruszywem łamanym niesortowanym grubości po zagęszczeniu 10 cm i szerokości 0,75 m wraz z uprzednim przygotowaniem podłoża: 450,0 X 0,75 X 2 = 672,0 m2 X 0,10 = 67,5 m3 1.2. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zaklików - ulica Zaśluzie (od skrzyżowania z ul. Tartak). Zakres robót obejmuje: - Rozbiórka drogi z płyt żelbetowych: 50 szt. X 1,0 m X 3 m = 150,0 m2 - Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, mieszarką bezpośrednio w korycie drogi o wytrzymałości Rm = 5,0 MPa wraz z pielęgnacją przez posypanie piaskiem i polewanie wodą grub. warstwy po zagęszczeniu 15 cm, na odcinku o powierzchni : 20,0 X (3,7 + 5,2) X 0,5 + 120,0 X 3,7 = 533,0 m2 - Wykonanie nawierzchni betonowej warstwa górna grubości 10 cm , beton C35/45 (B-35), na odcinku o powierzchni 20,0 X (3,5 + 5,0) X 0,5 + 120,0 X 3,5 = 505,0 m2 - Uzupełnienie poboczy pospółką lub kruszywem łamanym niesortowanym grubości po zagęszczeniu 10 cm i szerokości 0,75 m wraz z uprzednim przygotowaniem podłoża: 140,0 X 0,75 X 2 = 210,0 X 0,10 = 0,21 m3 1.3. Przebudowa drogi wewnętrznej Goliszowiec - Kruszyna. Zakres robót obejmuje: - Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej ( humusu) - grub. do 10 cm : 2 X 110,0 m X 1,0 m = 220,0 m2 X 0,1 m = 22,0 m3 - wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, mieszarką bezpośrednio w korycie drogi o wytrzymałości Rm=5MPa wraz z pielęgnacją przez posypanie piaskiem i polewanie wodą grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, na odcinku o powierzchni : 3,3 X 110,0 = 363,0 m2 - plantowanie ( poboczy ) skarp i dna w gruncie kat. I - III, na odcinku o powierzchni : 2 X 110,0m X 1,0m = 220,0 m2 2. Szczegółowy zakres robót określony został w załączniku nr 2, 2a i 2b do SIWZ - przedmiar robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące 00/100) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przed upływem terminu składania ofert przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Zaklikowie konto BSZK w Kraśniku o/Zaklików 07 8717 1093 2012 1200 0101 0006, z zaznaczeniem, że wadium dotyczy przetargu nieograniczonego na Przebudowa dróg na terenie Gminy Zaklików w miejscowościach: Łysaków Kolonia, Kruszyna, Zaklików 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wadium wniesione w formie niepieniężnej (zgodnie z art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do składanej oferty. 6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z punktem 5, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca w takim wypadku wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 w/w ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 w/w ustawy lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 11. Ponadto zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zaklikow.biuletyn.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach