Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest: : Usługa szkolenia Operator maszyn do robót ziemnych w dwóch częściach:

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie ogłasza przetarg

 • Adres: 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 5
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 0-13 4361719 w. 328 , fax. 0-13 4326496
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie
  ul. Bieszczadzka 5 5
  38-400 Krosno, woj. podkarpackie
  tel. 0-13 4361719 w. 328, fax. 0-13 4326496
  REGON: 37048686900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest: : Usługa szkolenia Operator maszyn do robót ziemnych w dwóch częściach:
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I część Operator koparkoładowarki kl. III oraz koparki jednonaczyniowej kl. III dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie finansowane ze środków Funduszu Pracy (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ). II część: Operator koparkoładowarki kl.III oraz koparki jednonaczyniowej kl. III dla 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ilość sprzętu niezbędnego do przeprowadzenie szkolenia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pupkrosno.info/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach