Przetargi.pl
Przebudowa ulic Wagnera i Łaska wraz z odwodnieniem

Gmina Miasta Dębicy ogłasza przetarg

 • Adres: 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 014 6838100 , fax. 014 6838161
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Dębicy
  ul. Ratuszowa 2 2
  39-200 Dębica, woj. podkarpackie
  tel. 014 6838100, fax. 014 6838161
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.debica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulic Wagnera i Łaska wraz z odwodnieniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Ulica Łasaka: 1) Roboty przygotowawcze; 2) Roboty rozbiórkowe - 1 368 m2; 3) Roboty pomiarowe - 0,18 km; 4) Roboty ziemne - 1 368 m2, 5) Kanalizacja deszczowa - 188 m; 6) Podbudowy - 5 156 m2; 7) Nawierzchnia - 1 368 m2; 8) Roboty wykończeniowe - wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 2. Ulica Wagnera: 1) Roboty przygotowawcze; 2) Roboty rozbiórkowe - 1 571,5 m2; 3) Roboty pomiarowe - 0,225 km; 4) Roboty ziemne - 2 390 m2; 5) Kanalizacja deszczowa - 52,5 m; 6) Podbudowy - 2 390 m2; 7) Nawierzchnia - 2 390 m2; 8) Roboty wykończeniowe - wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca winien zabezpieczyć ofertę wadium w wysokości 11 000, zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.debica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach