Przetargi.pl
Przebudowa dróg na terenie Gminy Prostki

Gmina Prostki ogłasza przetarg

 • Adres: 19-335 Prostki, 1 Maja
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. (87) 611 20 12 , fax. (087) 611 20 79
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Prostki
  1 Maja 44B
  19-335 Prostki, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (87) 611 20 12, fax. (087) 611 20 79
  REGON: 79067113600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.prostki.pl/wiadomosci/10042/przetargi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg na terenie Gminy Prostki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania (części): Zadanie pierwsze: „Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości Wiśniowo Ełckie gm. Prostki”. Realizacja inwestycji; Działki o nr geod. 313/4, 314, 316/2. Zakres inwestycji; Drogi o szerokości od 4m do 4,5 m. a) Profilowanie, warstwy podbudowy. b) Wykonanie warstw z betonu asfaltowego: - Warstwa wiążąca gr. 5 cm. - Warstwa ścieralna gr. 4 cm. 1. Chodniki o szerokości 1,5 m z kostki betonowej: - Podbudowa. - Kostka betonowa gr. 8 cm. 2. Miejsca postojowe; - Podbudowa. - Płyta betonowa ażurowa gr. 8 cm. 3. Zjazdy: - Podbudowa. - Kostka kamienna, kostka betonowa. Opis inwestycji: Zaprojektowano przebudowę nawierzchni drogi gminnej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+088,01 na długości projektowanego odcinka drogi o szerokości 4,5 m oraz od km 0+088,01 do km 0+148,07 na długości projektowanego odcinka drogi o szerokości 4,0 m na terenie działki o nr 316/2 i na odcinku II od 0+000 do km 0+074,55 na długości projektowanego odcinka drogi o szerokości 4,0 m. na terenie działki o nr geod. 314 Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano jako 2 % jednostronne oraz jako 2% daszkowe, celem umożliwienia odpływu wód opadowych i roztopowych do istniejącej kanalizacji deszczowej. W ciągu drogi zaprojektowano zjazd indywidualny o szer. nawierzchni 4,0 m z kostki brukowej kamiennej. Na zjeździe należy wykonać skosy najazdowe o wielkości 1:1 [m]. Na zjeździe krawężnik betonowy o wym. 15x22 cm na styku z nawierzchnią drogi gminnej należy posadowić w świetle z nawierzchnią drogi +4,0 cm. Nawierzchnię zjazdu należy zamknąć krawężnikiem betonowym o wym. 15x22 cm, posadowionym na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Na pozostałych zjazdach należy zastosować konstrukcję jak dla drogi gminnej. W ciągu drogi gminnej zaprojektowano chodnik o szerokości nawierzchni 1,5 m z betonowej kostki brukowej. Nawierzchnię chodnika zamknąć obrzeżem betonowym o wym. 8x30 cm posadowionym w świetle z nawierzchnią chodnika -1,0 cm. Obrzeżą posadowić na ławie betonowej z betonu C12/15. Pomiędzy nawierzchnią drogi gminnej a nawierzchnią chodnika należy zastosować krawężnik betonowy o wym. 15x22 cm posadowiony w świetle z nawierzchnia drogi +6,0 cm. Zadanie drugie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorczyce” Realizacja inwestycji; Działki o nr geod. 190, 100/1,191/2, 93/2. Zakres inwestycji; Droga o szerokości 5,5 m i długości 960 m. c) Profilowanie, warstwy podbudowy. d) Wykonanie warstw z betonu asfaltowego: - Warstwa wiążąca gr. 6 cm. - Warstwa ścieralna gr. 4 cm. 4. Zjazdy: a) Podbudowa. b) Wykonanie warstw z betonu asfaltowego. - Warstwa wiążąca gr. 6 cm. - Warstwa ścieralna gr. 4 cm. Opis inwestycji: Zaprojektowano przebudowę nawierzchni drogi gminnej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+960,42 na długości projektowanego odcinka drogi o szerokości 5,5 m na terenie działek o nr 190, 100/1, 191/2, 93/2. Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano jako 2 % jednostronne oraz jako 2% daszkowe, celem umożliwienia odpływu wód opadowych i roztopowych do istniejących rowów przydrożnych. W ciągu drogi zaprojektowano zjazdy indywidualne o szer. nawierzchni 4,0 m o nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej. Na zjazdach należy wykonać promienie najazdowe o wielkości R=3,0 [m]. Na zjazdach należy zastosować konstrukcję jak dla ciągu głównego drogi gminnej. W ciągu drogi gminnej zaprojektowano pobocza o szerokości nawierzchni 0,75 m z mieszanki niezwiązanej (KŁSM) o grub. 20 cm. Spadek poprzeczny poboczy zaprojektowano jako 8% na odcinkach o przekroju daszkowym drogi, natomiast na łukach pobocza zaprojektowano o pochyleniu zgodnym z pochyleniem łuku po stronie zewnętrznej łuku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 i 8 do SIWZ (Dokumentacja projektowa). Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w ww. dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, które znajdują się w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały - Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadających się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Nazwy własne mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. We wszystkich miejscach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w załącznikach do SIWZ, w których wskazano konkretnego producenta lub nazwę własną materiałów, Zamawiający dodaje zapis „lub równoważne ”. 3. Przedmiar robót dołączony jest wyłącznie pomocniczo w celu sporządzenia kalkulacji własnej. Wykonawca powinien pamiętać, bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena przedstawiona w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i zakończone pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: Dla zadania nr 1 - 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100). Dla zadania nr 2 – 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu - wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Urząd Gminy Prostki, ul. 1 Maja 44b, 19-335 Prostki, Bank Spółdzielczy Ełk O/Prostki konto nr : 89 9331 0004 0030 0300 0101 0002 z dopiskiem: „Wadium przetargowe”. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej a także gwarancjach bankowych - wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach bankowych: niezbędnym jest przedłożenie pisemnej bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji udzielonej przez bank (oświadczenie), zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo bankowe, zawierającej: termin obowiązywania dokumentu do końca okresu związania ofertą na kwotę gwarantowaną ustaloną w rozdziale IX pkt. 1 SIWZ, informację, że udzielona gwarancja stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Gminy Prostki dotyczące przetargu: Przebudowa dróg na terenie Gminy Prostki Zadanie 1 „Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości Wiśniowo Ełckie gm. Prostki”. Zadanie 2 „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorczyce”. oraz zobowiązanie banku do wypłaty kwoty wadium w przypadkach określonych przepisami art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy – oryginał gwarancji, poręczenia należy złożyć wraz z ofertą przed upływem terminu składnia ofert. c) gwarancjach ubezpieczeniowych - wadium wnoszone w gwarancjach ubezpieczeniowych: niezbędnym jest przedłożenie pisemnej bezwarunkowej gwarancji udzielonej przez firmę ubezpieczeniową (oświadczenie) zawierającej: termin obowiązywania gwarancji do końca okresu związania ofertą na kwotę gwarantowaną ustaloną w rozdziale IX pkt.1 SIWZ, informację, że udzielona gwarancja stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Gminy Prostki dotyczące przetargu: Przebudowa dróg na terenie Gminy Prostki Zadanie 1 „Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości Wiśniowo Ełckie gm. Prostki”. Zadanie 2 „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorczyce”. oraz zobowiązanie firmy ubezpieczeniowej do wypłaty kwoty wadium w przypadkach określonych przepisami art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy - oryginał gwarancji należy złożyć wraz z ofertą przed upływem terminu składnia ofert. d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2019 r. poz. 310 ze zm.) - wadium wnoszone w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: niezbędnym jest złożenie przez poręczyciela oświadczenia pisemnego wobec wierzyciela (Urzędu Gminy Prostki), zawierającego: termin obowiązywania poręczenia do końca okresu związania ofertą na kwotę gwarantowaną ustaloną w rozdziale IX pkt.1 SIWZ, informację, że udzielone poręczenie stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Gminy Prostki dotyczące przetargu: Przebudowa dróg na terenie Gminy Prostki Zadanie 1 „Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości Wiśniowo Ełckie gm. Prostki”. Zadanie 2 „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorczyce”. oraz zobowiązanie poręczyciela wypłaty kwoty wadium w przypadkach określonych przepisami art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy - oryginał poręczenia należy złożyć wraz z ofertą przed upływem terminu składnia ofert. 4. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Zamawiający zwraca wadium na wniosek Wykonawcy zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 I 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przypadku warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 5 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach