Przetargi.pl
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Skolity" ROS.271.6.2020

Gmina Świątki ogłasza przetarg

 • Adres: 11-008 Świątki, Świątki
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 6169883, 6169890 w. 109 , fax. 896 169 822
 • Data zamieszczenia: 2021-05-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świątki
  Świątki 87
  11-008 Świątki, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 6169883, 6169890 w. 109, fax. 896 169 822
  REGON: 51074320300000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Skolity" ROS.271.6.2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne pn:„Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Skolity" Projekt współfinansowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach dofinansowania zadań inwestycyjnych z dochodów Budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w 2020 r. 2. Inwestycja będzie obejmowała modernizację dróg znajdujących się na działce 338 obręb Skolity, Gmina Świątki. Długość odcinka objętego przebudową wynosi 0,725 km. 3. W celu zapewnienia jak najwyższej trwałości eksploatacyjnej, po dokonaniu remontu zaplanowano wykonanie 12 centymetrowej nawierzchni z kruszywa łamanego o klasie KŁSM/0/31,5 gr 12 cm (C50/30) oraz oczyszczanie lub wykonanie rowów. 4. Zakres niezbędnych prac do wykonania: 1) W ramach przebudowy na odcinku drogi dz. nr 338 obręb Skolity, zostaną wykonane następujące prace: 2) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej (liniowy pomiar powykonawczy drogi z zaznaczeniem kilometrażu i działek ewidencyjnych sporządzony na mapie ewidencyjnej lub sytuacyjnowysokościowej z potwierdzeniem wpływu do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) 0,725 km, 3) mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni z wywozem i utylizacją gałęzi 0,020 ha, 4) rozbieranie dróg kołowych z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt. ponad 3 m2 wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego- 90,000 m2, 5) profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i zjazdów indywidualnych 3116,000 m2, 6) warstwa górna nawierzchni drogi i zjazdów indywidualnych z kruszyw łamanych gr.12 cm - KŁSM 0-31,5 mm (C50/30) – 3116,000 m2, 7) układanie dróg kołowych, w dwóch śladach z odstępem między płytami 0,5 m, z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt. ponad 3 m2, o wymiarach 300x125x15 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm.- 180 m2, 8) oczyszczanie lub wykonanie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 30 cm z wywozem urobku w miejsce wskazane przez Zamawiającego- 725,00 m, 9) przepusty rurowe pod zjazdami- rury PP SN8 o średnicy 40 cm wraz z wykopami, ławami żwirowymi, zasypką z pospółki zagęszczoną mechanicznie i przyczółkami - 72 m
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach