Przetargi.pl
„Przebudowa/budowa Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody w sieci wodociągowej Dylewko” w gminie Grunwald.

Gmina Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie ogłasza przetarg

 • Adres: 14-107 Gierzwałd, Gierzwałd
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 642 69 00 , fax. 89 642 69 21
 • Data zamieszczenia: 2021-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
  Gierzwałd 33
  14-107 Gierzwałd, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 642 69 00, fax. 89 642 69 21
  REGON: 51074323200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://gminagrunwald.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa/budowa Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody w sieci wodociągowej Dylewko” w gminie Grunwald.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana związana z realizacją projektu pn. Przebudowa/budowa Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody w sieci wodociągowej Dylewko” w gminie Grunwald” na działce nr 131 obręb Kitnowo, w gminie Grunwald, na wykonanie których został złożony wniosek do Starostwa Powiatowego w Ostródzie o wydanie pozwolenia na budowę, zgodnie z ustawa 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zakres rzeczowy obejmuje: 1) Roboty ziemne – 1 kpl. 2) Przewody z uzbrojeniem (obejście SPCW) - 1 kpl. 3) Kontenerowa SPCW 2,4 x 3,0 m z wyposażeniem – 1 kpl. 4) Roboty elektryczne – zasilenie energetyczne kontenerowej Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody – 1 kpl. W tym: a) roboty ziemne, b) roboty kablowe, c) montaż i stawianie słupa oświetlenia dozorowego, d) uziemienie szafy sterowniczej i zestawu pompowego SPCW, e) pomiary elektryczne, 5. Zagospodarowanie terenu SPCW – 1 kpl., w tym: a) roboty ziemne b) ogrodzenie i nawierzchnie utwardzone.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach