Przetargi.pl
„PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH ULICY KLONOWEJ W KM 0+000 DO KM 0+624 O DŁUGOŚCI 624 mb, ULICY KASZTANOWEJ W KM 0+000 DO KM 0+435 O DŁUGOŚCI 435 mb ORAZ ŁĄCZNIKÓW, NA DZIAŁKACH NR 1832/233, 1832/210, 1832/230, 1832/215, 1832/211, 1832/201, 1832/206, 1832/205, 1832/204 W MIEJSCOWOŚCI PIEKOSZÓW”

Gmina Piekoszów ogłasza przetarg

 • Adres: 26-065 Piekoszów, ul. Częstochowska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 061 008 , fax. 413 062 193
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Piekoszów
  ul. Częstochowska
  26-065 Piekoszów, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 061 008, fax. 413 062 193
  REGON: 29101059900000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH ULICY KLONOWEJ W KM 0+000 DO KM 0+624 O DŁUGOŚCI 624 mb, ULICY KASZTANOWEJ W KM 0+000 DO KM 0+435 O DŁUGOŚCI 435 mb ORAZ ŁĄCZNIKÓW, NA DZIAŁKACH NR 1832/233, 1832/210, 1832/230, 1832/215, 1832/211, 1832/201, 1832/206, 1832/205, 1832/204 W MIEJSCOWOŚCI PIEKOSZÓW”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania robót budowlanych w całym zakresie rzeczowym wskazanym w dokumentacji technicznej stanowiącej zał. nr 2 do SIWZ, obejmujących przebudowę dróg gminnych ul. Klonowej w km 0+000 do km 0+624 o długości 624 mb, ul. Kasztanowej w km 0+000 do km 0+435 o długości 435 mb oraz łączników, na działkach nr: 1832/233, 1832/210, 1832/230, 1832/215, 1832/211, 1832/201, 1832/206, 1832/205, 1832/204 położonych w miejscowości Piekoszów, województwo świętokrzyskie, polegających w szczególności na budowie konstrukcji nawierzchni jezdni, budowie konstrukcji nawierzchni ciągów pieszych, budowie konstrukcji nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych w zakresie pasa drogowego ulicy, budowie kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych), przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - zał. nr 3 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz podwykonawców, 2. zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy PZP do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach