Przetargi.pl
Przebudowa chodników w gminie Nowy Dwór Gdański

Gmina Nowy Dwór Gdański ogłasza przetarg

 • Adres: 82100 Nowy Dwór Gdański, ul. Wejhera
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 552 472 401 , fax. 552 472 405
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowy Dwór Gdański
  ul. Wejhera 3
  82100 Nowy Dwór Gdański, woj. pomorskie
  tel. 552 472 401, fax. 552 472 405
  REGON: 17074789100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.miastonowydwor.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa chodników w gminie Nowy Dwór Gdański
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest: Zadanie 1 Przebudowa chodnika w ul. Władysława Broniewskiego - rozbiórka chodnika z płytek betonowych 150 m² - rozbiórka nawierzchni z trylinki 148 m² - rozbiórka krawężników 222 m - rozbiórka obrzeży 69 m - wywiezienie gruzu samochodami do 15 km 58,29 m³ - roboty ziemne koparkami z transportem urobku do 15 km 41,55 m³ - ustawienie krawężników na ławie betonowej 129,5 m - ustawienie obrzeży betonowych 159 m - wykonanie górnej podbudowy grub. 15 cm z KŁSM 93,50 m² - wykonanie górnej podbudowy grub. 10 cm z KŁSM 183,50 m² - nawierzchnia z kostki szarej niefazowanej grub. 8 cm 183,50 m² - nawierzchnia z kostki grafitowej niefazowanej grub. 8 cm 93,50 m² - regulacja studzienek telefonicznych 2 szt. - regulacja pionowa studzienek wodociągowych i gazowych 7 szt. - regulacja pionowa studzienek dla włazów kanalizacyjnych 2 szt. Przebudowa chodnika w ul. Żeromskiego - rozbiórka chodnika z płytek betonowych 285 m² - rozbiórka nawierzchni z trylinki 101 m² - rozbiórka krawężników 228 m - rozbiórka obrzeży 8 m - wywiezienie gruzu samochodami do 15 km 65,31 m³ - roboty ziemne koparkami z transportem urobku do 15 km 54 m³ - ustawienie krawężników na ławie betonowej 180 m - ustawienie obrzeży betonowych 209 m - wykonanie górnej podbudowy grub. 15 cm z KŁSM 93 m² - wykonanie górnej podbudowy grub. 10 cm z KŁSM 270 m² - nawierzchnia z kostki szarej niefazowanej grub. 8 cm 270 m² - nawierzchnia z kostki grafitowej niefazowanej grub. 8 cm 90 m² - regulacja studzienek telefonicznych 1 szt. - regulacja pionowa studzienek wodociągowych i gazowych 2 szt. - regulacja pionowa studzienek dla włazów kanalizacyjnych 6 szt. Przebudowa chodnika w ul. Tadeusza Kościuszki - rozbiórka chodnika z płytek betonowych 551 m² - rozbiórka nawierzchni z trylinki 78 m² - rozbiórka krawężników 314 m - rozbiórka obrzeży 267 m - wywiezienie gruzu samochodami do 15 km 103,04 m³ - roboty ziemne koparkami z transportem urobku do 15 km 100,74 m³ - ustawienie krawężników na ławie betonowej 280 m - ustawienie obrzeży betonowych 378 m - wykonanie górnej podbudowy grub. 15 cm z KŁSM 76,41 m² - wykonanie górnej podbudowy grub. 10 cm z KŁSM 597,02 m² - nawierzchnia z kostki szarej niefazowanej grub. 8 cm 597,02 m² - nawierzchnia z kostki grafitowej niefazowanej grub. 8 cm 76,41 m² - regulacja studzienek telefonicznych 1 szt. - regulacja pionowa studzienek wodociągowych i gazowych 2 szt. - regulacja pionowa studzienek dla włazów kanalizacyjnych 2 szt. Zadanie 2 Budowa oraz przebudowa chodników w m. Kmiecin ul. Łąkowa – etap. I Przebudowa istniejących chodników – 276,79m2 - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 0,14 km - rozbiórka istniejącego chodnika z płyt betonowych 276,79 m² - profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego 276,79 m² - wykonanie warstwy odsączajacej gr. 10 cm 276,79 m² - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 10 cm 276,79 m² - nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i gr. 3 cm, kolor szary 276,79 m² - obrzeża betonowe 8x30x100 cm wtopiony 317,99 mb - ława betonowa pod krawężniki i opory z betonu C12/15 14,63 m³ Budowa chodników -265,00m2 - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 0,20 km - zdjęcie warstwy humusu o grubości 15 cm (wywóz na 5 km) 265,00 m² - wykopy (wywóz na 5 km) 53,00 m³ - profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego 265,00 m² - wykonanie warstwy odsączajacej gr. 10 cm 265,00 m² - wykonanie warstwy odsączajacej za każdy 1cm. Krotność-5 265,00 m² - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 10 cm 265,00 m² - nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i gr. 3 cm, kolor szary 265,00 m² - obrzeża betonowe 8x30x100 cm wtopiony 403,75 mb - ława betonowa pod krawężniki i opory z betonu C12/15 18,57 m³ 2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 1) kompleksowe wykonanie robót budowlanych w oparciu o Dokumentację projektową oraz Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych; 2) wykonanie robót budowlanych w sposób zgodny z przepisami ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowiązującymi aktami prawa odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia, aktualnymi polskimi normami i normami branżowymi oraz właściwymi przepisami bhp i ppoż; 3) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie; 4) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych; 5) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe; 6) przygotowanie oraz przekazanie Zamawiającemu w jednym egzemplarzu zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej dokumentacji powykonawczej oraz w dwóch egzemplarzach, w wersji papierowej i elektronicznej inwentaryzacji geodezyjno-powykonawczej; 7) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania; 8) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z Dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków p.poż. określonych w przepisach szczegółowych; 9) informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o terminie robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających (odbiór dokonany przez inspektora nadzoru inwestorskiego). Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych terminach inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt; 10) udostępnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego w czasie realizacji przedmiotu umowy; 11) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy; 12) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu robót bądź majątku Zamawiającego – naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swój koszt; 13) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty dokonania odbioru końcowego; 14) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu umowy; 15) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości wykonanych robót; 16) oznakowanie robót. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie robót, które prowadzone będą w pasie drogowym pod ruchem. Wykonawca wykona oznakowanie drogi w miejscu wykonywanych robót i na objazdach, które musi być zgodne z projektem organizacji ruchu. 17) oznakowanie stref niebezpiecznych i uniemożliwienie dostępu osób trzecich; 18) powiadomienie gestorów sieci o planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia robót oraz prowadzenie robót, uzyskanie odbiorów częściowych i końcowych w zakresie wynikającym z dokonanych uzgodnień branżowych; 19) organizowanie regularnych narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Zamawiający. Częstotliwość narad koordynacyjnych ustalą strony umowy. Narady będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego, a kopie protokołu będą dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradę; 20) niezwłoczne informowanie Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia powzięcia wiadomości, o wszelkich nieprawidłowościach oraz zagrożeniach powstania nieprawidłowości mogących mieć jakikolwiek wpływ na sytuację Zamawiającego w sprawach objętych niniejszą Umową; 21) szczegółowe zapoznanie się przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy z dokumentacją projektową usunięcia kolizji infrastruktury technicznej związanych z budową; 22) realizacja robót zgodnie z harmonogramem; 23) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego z zapewnieniem jednostronnego ruchu na czas prowadzenia robót. Wykonawca robót zobowiązany będzie w czasie prowadzonych robót zapewnić przejezdność ulic, dojazdów i dojść do posesji; 24) zabezpieczenie objazdów umożliwiających dotychczasową nieprzerwaną komunikację zgodnie z obowiązującymi przepisami przy uzgodnieniu z Zamawiającym; 25) uczestnictwo w odbiorach robót ulegających zakryciu oraz odbiorze końcowym robót; 26) Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkować teren; 27) wykonywanie poleceń Inspektora Nadzoru związanych z nadzorem nad realizacją robót w zakresie określonym dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i procedurami, warunkami umownymi, przestrzegania terminów wyznaczonych przez Inspektora Nadzoru na realizację tych poleceń. 3. Szczegółowy zakres robót do wykonania określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót jako dokumenty pomocnicze, stanowiące załączniki do SIWZ. 4. Wykonawca powinien traktować przedmiar robót przygotowany przez Zamawiającego, jako dokument informacyjny, z którego może korzystać, ale nie ma takiego obowiązku. 5. W przypadku użycia w dokumentacji określeń wskazujące na typ, znaki towarowe lub pochodzenie przedmiotu zamówienia czy jeżeli przedmiot zamówienia opisany jest przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych należy odczytywać je wraz z wyrazami lub równoważne. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu - nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. 6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia dokumentacji, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. 7. W zakres zamówienia wchodzą wszystkie prace, materiały, urządzenia i usługi niezbędne do jego kompleksowego wykonania i przekazania obiektu do użytkowania – zarówno wynikające wprost z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, jak również w nich nieujęte, tj. np.: obsługa i inwentaryzacja geodezyjna wykonywanych robót, wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót budowlanych w pasie drogowym wraz z zatwierdzeniem jej w organie zarządzającym ruchem, roboty przygotowawcze i porządkowe, wywóz i utylizacja odpadów, zagospodarowanie terenu budowy, w tym: zaplecze budowy, ogrodzenie, drogi dojazdowe i montażowe oraz zasilanie w wodę i energię elektryczną, dozorowanie, telefon oraz zajęcie pasa drogi. 8. Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub realizację robót. 9. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przeprowadził wizję w terenie w celu ustalenia pełnego zakresu prac związanych z realizacją zamówienia. Termin wizji lokalnej należy ustalić indywidualnie z Rafałem Kubackim lub z Wojciechem Niżnikiewicz pod nr telefonu 55 625 77 76. Zamawiający informuje, iż nie dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę nie będzie skutkować konsekwencjami w postaci wykluczenia z postępowania bądź odrzucenia oferty. 10. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia okresu gwarancji jakości na przedmiot umowy nie krótszego niż 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, niezależnie od materiałów/urządzeń na które obowiązuje gwarancja jakości udzielona przez producenta. Dłuższy niż 36 miesięcy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XIV niniejszej SIWZ. 11. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał przez cały okres obowiązywania Umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość przedmiotu umowy dla jednej i wszystkich szkód. 12. Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia w czasie od daty podpisania umowy do zakończenia przedmiotu zamówienia. 13. Przy realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności segregować i właściwie utylizować odpady, w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej nie prowadzić prac w porze nocnej w godz. 22 – 6, stosować technologie ograniczające pylenie przy składowaniu i wykorzystaniu materiałów sypkich. 14. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Rodzaje czynności, niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: ­ Roboty rozbiórkowe część 1 i 2 ­ Roboty ziemne część 1 i 2 ­ Wykonanie nawierzchni chodników część 1 i 2 ­ Roboty różne część 1 i 2 15. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowana zostanie tzw. „procedura odwrócona”, o której mowa w art. 24aa ustawy PZP. Zamawiający stosując powyższą procedurę, w pierwszej kolejności dokona wstępnego badania i oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz czy jego oferta nie podlega odrzuceniu. 16. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze zadania (części) wskazane w rozdziale III pkt 1 niniejszej SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach