Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego oraz części i podzespołów komputerowych na potrzeby Urzędu Morskiego w Gdyni.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (58) 355 33 33 , fax. (58) 620 67 43
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10
  81338 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. (58) 355 33 33, fax. (58) 620 67 43
  REGON: 14500001111
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umgdy.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego oraz części i podzespołów komputerowych na potrzeby Urzędu Morskiego w Gdyni.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz części i podzespołów komputerowych. Zamówienie dotyczy fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz części i podzespołów komputerowych tzn. nie używanych przed dniem dostarczenia. Sprzęt, części i podzespoły komputerowe muszą pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących rynek polski, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. Dostawa realizowana będzie jednorazowo. (podać zwięzły opis przedmiotu zamówienia). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: - dla części pierwszej - „Specyfikacja wyrobów komputerowych” – Załącznik nr 2A - dla części drugiej – „Specyfikacja części i podzespołów komputerowych”– Załącznik nr 2B Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 5 A do SIWZ – dla I części zamówienia oraz załącznik nr 5B do SIWZ – dla II części zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30237000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach