Przetargi.pl
Budowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy wiejskiej Kołczygłowy

Gmina Kołczygłowy ogłasza przetarg

 • Adres: 77140 Kołczygłowy, ul. Słupska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-59 8213231 , fax. 0-59 8213597
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kołczygłowy
  ul. Słupska 56
  77140 Kołczygłowy, woj. pomorskie
  tel. 0-59 8213231, fax. 0-59 8213597
  REGON: 77097951300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.kolczyglowy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy wiejskiej Kołczygłowy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie i przebudowie systemu wodno – kanalizacyjnego na terenie gminy wiejskiej Kołczygłowy. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Część nr 1 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gałąźnia Mała 2) Część nr 2 – Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gałąźnia Wielka 3) Część nr 3 – Budowa sieci wodociągowej Łobzowo-Wądół 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 2 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik Nr 3 – Projekt budowlany Załącznik Nr 4 – Przedmiar robót 4. Użyte w dokumentacji technicznej i STWiOR zapisy opisujące przedmiot zamówienia nie mają na celu naruszenia art. 29, 30, 30a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp. Nazwy materiałów i urządzeń lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów służą jedynie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno-użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązania, nie są one w żaden sposób wiążące przyszłego Wykonawcę do ich stosowania. 5. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno-użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w dokumentacji projektowej i STWiOR. 6. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi minimum 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 7. Inwestycja współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 8. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy: 1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: roboty ziemne, roboty budowlano-montażowe w zakresie montażu rurociągów sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej. 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 8 ppkt 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 8 ppkt 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 8 ppkt 1 czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: Część 1 – 31.446,00 zł Część 2 – 2.352,00 zł Część 3 – 4.405,00 zł 2. Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedna część obowiązany wnieść wadium w wysokości odpowiadającej sumie wadium wszystkich części, na które składa ofertę. 3. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 19 9321 0001 0031 5074 2000 0020 prowadzony przez BS Bytów O/Kołczygłowy. Na przelewie należy umieścić adnotację o znaku sprawy oraz części zamówienia, np. „Wadium, Znak sprawy: RII.271.2.2018, część nr ……..” Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Zamawiającego, a nie data wydania dyspozycji przelewu. 6. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 8. Dokument wadium wniesiony w formach określonych w pkt 3 ppkt b) – e) musi zawierać następujące elementy: 1) wskazanie podmiotu wystawiającego poręczenie lub gwarancję (gwarant), podmiotu zlecającego ustanowienie poręczenia/gwarancji (Wykonawca) i beneficjenta poręczenia/gwarancji, 2) określenie nazwy zadania, którego dotyczy poręczenie/gwarancja, 3) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia beneficjentowi kwoty poręczenia/gwarancji - Gwarant musi oświadczyć, że zapłaci beneficjentowi kwotę gwarancji/poręczenia w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp, 4) określenie kwoty poręczenia/gwarancji-wadium nie może być mniejsze niż określone w pkt 1, 5) określenie terminu ważności poręczenia/gwarancji - musi obejmować okres począwszy od upływu obowiązującego terminu składania ofert, aż do upływu ostatniego dnia terminu związania ofertą. 6) bezwarunkowość dysponowania poręczeniem/gwarancją - poręczyciel lub gwarant zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania kwoty poręczenia/gwarancji na konto wskazane przez beneficjenta, na pierwsze żądanie beneficjenta zawierające oświadczenie, że kwota jest mu należna z powodu zaistnienia okoliczności określonych w art.46 ust. 4a i 5 Pzp, 7) nieodwołalność poręczenia/gwarancji - Gwarant nie może odwołać zobowiązania wynikającego z udzielonego poręczenia/gwarancji, 8) określenie prawa i miejsca rozstrzygania sporów dotyczących poręczenia/gwarancji - wszelkie spory dotyczące poręczenia/gwarancji rozstrzygane będą w oparciu o prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 9) określenie miejsca wykonalności praw z poręczenia/gwarancji – prawa z poręczenia/gwarancji muszą być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 9. Poręczenie/gwarancja o treści niezgodnej z postanowieniami pkt 8 lub zawierająca postanowienia ograniczające odpowiedzialność Gwaranta wobec Beneficjenta jest równoznaczne z nie wniesieniem wadium i skutkuje odrzuceniem Wykonawcy. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 46 ust.4a i 5 Pzp. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art.46 ust.1-4 Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ, 2. pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust 2 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia (tylko, jeśli dotyczy), 3. pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (tylko, jeśli dotyczy), 4. kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem materiałów, robocizny, sprzetu i tabela elementów scalonych, 5. Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach