Przetargi.pl
dostawa dygestoriów dla 5 placówek oświatowych Gminy Zblewo, w ramach projektu „Poznawanie przez działanie kluczem do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych uczniów szkół Gminy Zblewo” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przez Gminę Zblewo.

Gmina Zblewo ogłasza przetarg

 • Adres: 83210 Zblewo, ul. Główna
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 585 884 381 , fax. 585 884 569
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zblewo
  ul. Główna 40
  83210 Zblewo, woj. pomorskie
  tel. 585 884 381, fax. 585 884 569
  REGON: 549803000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zblewo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa dygestoriów dla 5 placówek oświatowych Gminy Zblewo, w ramach projektu „Poznawanie przez działanie kluczem do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych uczniów szkół Gminy Zblewo” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przez Gminę Zblewo.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa dygestoriów dla 5 placówek oświatowych Gminy Zblewo, w ramach projektu „Poznawanie przez działanie kluczem do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych uczniów szkół Gminy Zblewo” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przez Gminę Zblewo. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 5 sztuk dygestoriów po jednej szt. dla każdej z niżej wymienionych placówek 1) PSP w Borzechowie ul. Szkolna 3A; 83-224 Borzechowo, 2) PSP w Bytoni ul. Kasztelańska 3; 83-210 Zblewo, 3) PSP w Kleszczewie K. ul. Skarszewska 19; 83-206 Kleszczewo Kościerskie, 4) PSP w Zblewie ul. Kościerska 39; 83-210 Zblewo 5) PSP w Pinczynie ul. Sportowa 8; 83-251 Pinczyn Wymagania ogólne dla dostarczanych pomocy: Zamawiający wymaga, by dostarczone dygestoria były nowe oraz by nie były używane; nie mogą być obciążone jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich. Zamawiający wymaga aby dygestoria były dostarczone bezpośrednio do wskazanych powyżej 5 szkół, na koszt wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39180000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, wykonawca zobowiązany będzie do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonawca może skorzystać z wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach