Przetargi.pl
Zakup bonów, kuponów, talonów towarowych na okaziciela w formie papierowej na zakup wszystkich artykułów dla pracowników Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 81301 Gdynia, ul. Jana z Kolna
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 260 198 , fax. 58 620 71 44
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Jana z Kolna
  81301 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 261 260 198, fax. 58 620 71 44
  REGON: 19005559700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzigdynia.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka administracyjna nie posiadajaca osobowości prawnej.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup bonów, kuponów, talonów towarowych na okaziciela w formie papierowej na zakup wszystkich artykułów dla pracowników Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup bonów, kuponów, talonów towarowych na okaziciela w formie papierowej na zakup wszystkich artykułów dla pracowników Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30199750-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) Nie podlegają wykluczeniu tj. Wykonawcy złożą pisemne oświadczenie zgodne z treścią załącznika nr 2 do SIWZ, 2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach