Przetargi.pl
Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w centralnej części miasta Puck dla ulic: Męczenników Piaśnicy, Nowy Świat, 10-go Lutego, Szystowskiego, Zamkowa, Łąkowa, Młyńska, Lipowa i 1-go Maja”w ramach projektu pt. „Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020 oraz „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Puck w ramach uporządkowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Gmina Miasta Puck ogłasza przetarg

 • Adres: 84-100 Puck, ul. 1 Maja
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 6730500, 6730534 , fax. 586 730 533
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Puck
  ul. 1 Maja 13
  84-100 Puck, woj. pomorskie
  tel. 58 6730500, 6730534, fax. 586 730 533
  REGON: 191675439
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.miasto.puck.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w centralnej części miasta Puck dla ulic: Męczenników Piaśnicy, Nowy Świat, 10-go Lutego, Szystowskiego, Zamkowa, Łąkowa, Młyńska, Lipowa i 1-go Maja”w ramach projektu pt. „Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020 oraz „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Puck w ramach uporządkowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w centralnej części miasta Puck dla ulic: Męczenników Piaśnicy, Nowy Świat, 10-go Lutego, Szystowskiego, Zamkowa, Łąkowa, Młyńska, Lipowa i 1-go Maja”w ramach projektu ´ pt. „ Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Część 1: obejmuje budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej na ulicach: Męczenników Piaśnicy, Nowy Świat, sięgacz przy ul. 1-go Maja i Al. Kościuszki Część 3: obejmuje budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej na ulicach: Al. Lipowa (na odcinku od ul. Nowy Świat do mola), 1-go Maja” 1.1. Projektowana inwestycja znajduje się w zabytkowym zespole urbanistycznym i obszarze strefy archeologicznej miasta Puck. Położona jest na obszarze ochrony konserwatorskiej i w strefie ochrony otoczenia zabytkowego – strefie ograniczenia gabarytu, strefie ochrony archeologicznej, strefie ochrony krajobrazu oraz w zabytkowym zespole urbanistycznym miasta Pucka. Roboty wykonywane będą w obrębie obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków. Obszar inwestycji położony jest około 100 m. na południe od brzegu Zatoki Puckiej, na obszarze znajdującym się w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Na znaczącej części terenu Miasta Puck wody deszczowe są odbierane wspólnie ze ściekami sanitarnymi za pomocą kanalizacji ogólnospławnej. Obecnie eksploatowane jest ok. 35 km sieci, w tym 23 km sieci ogólnospławnej. Sieć kanalizacji sanitarnej jest zarządzana i eksploatowana przez Pucką Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o., a kanalizacja deszczowa jest zarządzana przez Miasto Puck. System kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie Miasta Puck jest w bardzo różnym stanie technicznym. W zlewni A (obszar robót) oraz w części południowo zachodniej zlewni B funkcjonuje stary, bardzo zawodny ogólnospławny system kanalizacji. Ścieki komunalne i wody opadowe z tych części miasta są pompowane łącznie na oczyszczalnię w Swarzewie. Istniejące kanały kanalizacji ogólnospławnej są w złym stanie technicznym. Na niektórych odcinkach kanałów ogólnospławnych pobudowano studzienki osadcze, które straciły swoje pierwotne przeznaczenie. Istniejący stan poważnie utrudnia prawidłową eksploatację. Z uwagi na stan techniczny sieci ogólnospławnej konieczna jest jej pilna przebudowa i rozdział na kanalizację sanitarną i deszczową. 1.2. Opis części zamówienia: CZĘŚĆ 1: obejmuje budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej na ulicach: Męczenników Piaśnicy, Nowy Świat, sięgacz przy ul. 1-go Maja i Al. Kościuszki, w tym: 1) budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej 2) budowa i przebudowa sieci sanitarnej Długość (szacunek) metry Przedmiot 1630 sieć kanalizacyjna 1194 sieć deszczowa 251 odgałęzienia boczne deszczowe 126,5 wodociąg 517,5 przyłacza Dn 160 171 przyłacza Dn 200 CZĘŚĆ 3: obejmuje budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej na ulicach: Al. Lipowa (na odcinku od ul. Nowy Świat do mola), 1-go Maja, w tym: 1) budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej 2) budowa i przebudowa sieci sanitarnej Długość (szacunek) metry Przedmiot 768 sieć kanalizacyjna 628 sieć deszczowa 251 odgałeżienia boczne deszcowe 10 wodociąg 153,5 przyłacza Dn 160 437,5 przyłacza Dn 200 Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik do SIWZ oraz przedmiarach robót jako materiale pomocniczym. Uwaga! Przedmiary robót mają charakter pomocniczy w stosunku do projektów i specyfikacji technicznej i mogą służyć Wykonawcy do oszacowania ceny swojej oferty, lecz wykonawca jest zobowiązany do kalkulacji oferty w oparciu o dokumentację techniczną. Zamawiający rozliczy się z wykonawcą na zasadach opisanych w umowie. Wykonawca przedłoży przed podpisaniem umowy wypełniony kosztorys ofertowy. Stawki w nim opisane mogą posłużyć stronom do kalkulacji robót zamiennych, uzupełniających lub zaniechanych w zakresie uzupełniajacym w stosunku do treści oferty. Uwaga! Jeżeli w SIWZ bądź w załącznikach do SIWZ zostały wskazane jakiekolwiek nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty, normy czy pochodzenie (materiałów lub urządzeń), należy przyjąć, że Zamawiający zawsze dopuszcza rozwiązania równoważne. Celem niniejszego postępowania jest osiągnięcie określonej w SIWZ jakości i funkcjonalności, a nie nabycie materiałów lub urządzeń konkretnej marki lub producenta. Z tych względów Zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ występują takie wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (niewiążących dla wykonawców). Z tych względów, oferta, która nie będzie odpowiadała tym wskazaniom nie będzie uznawana za niezgodna z treścią SIWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona. Ciężar udowodnienia, że materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. Za równoważne uznaje się rozwiązania, jak również elementy, materiały, urządzenia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry. Istotne dla Zamawiającego cechy i parametry, to takie, które pozwolą zachować wszystkim projektowanym: • Instalacjom, urządzeniom, wyrobom: parametry i cechy pozwalające przede wszystkim na prawidłową współpracę z innymi instalacjami i/lub urządzeniami i/lub wyrobami w sposób założony przez projektanta oraz pozwalające przy tym uzyskać parametry nie gorsze od założonych w opisie przedmiotu zamówienia; • Placom, drogom: wszystkie cechy zakładane przy projektowaniu, niezmieniające ich funkcji użytkowych oraz ich wymiarów; • Elementom konstrukcyjnym i konstrukcjom: wszystkie parametry nie gorsze, niż zakładane Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej sygn. akt KIO/UZP 1400/08 „Uznaje się, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry”. 2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich innych robót, prac, badań, dokumentów, czynności (w tym przygotowania i złożenie w imieniu Inwestora dokumentów potrzebnych do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub udzielenia pozwolenia na użytkowanie oraz uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użtkowanie, o ile będzie wymagane), obowiązków i wymogów wynikających z niniejszej specyfikacji (umowy, specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej, przedmiaru robót), obsługi geodezyjnej, powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, projektu czasowej organizacji ruchu, projektu organizacji robót. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskich Norm oraz Norm Europejskich, o ile takie obowiązują w Polsce, przepisów prawa budowlanego. Uwaga! Złom stalowy uzyskany z rozbiórek stanowi majątek Zamawiajacego. Wszystkie elementy metalowe pochodzące z demontażu istniejących instalacji Wykonawca zloży we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu na posesji Zamawiajacego. 3. Zaleca się, aby każdy z Wykonawców ubiegających się o wykonanie zamówienia przeprowadził wizję lokalną, celem dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia i ujęcia w ofercie ewentualnych prac koniecznych do prawidłowego wykonania całego przedmioty zamówienia. 4. Wykonawca, który wygra przetarg przed podpisaniem umowy zobowiązuje się dołączyć kosztorys ofertowy w formie szczegółowej. 5. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym. 6. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w pkt 6, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. Szczegółowy harmonogram rzczowo-finanowy stanowić będzie załącznik do umowy. 7. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy w ostatnim dniu danego miesiąca na następny 1 miesiąc. 8. Zamawiający zatwierdza uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w pkt 7 w ciągu 7 dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia. 9. Uaktualnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 10. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na treren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innymi pracownikami, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu u mowy. 11. Na wykonane roboty budowlane okres gwarancji wynosi minimum 36 miesięcy od dnia odbioru przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego. 12. Całość robót należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą SIWZ warunkach. 13. Zobowiązuje się Wykonawcę do stosowania materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnych z kryteriami technicznymi w PN i aprobatach technicznych. 14. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i dostarczenia przed zgłoszeniem do odbioru końcowego dokumentacji powykonawczej (oddzielnie dla sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej) w ilości 2 szt. w oryginale dla każdej z sieci oraz w wersji elektronicznej dla każdej z sieci. Dokumentacja ponumerowana zawierająca w szczególności: projekty powykonawcze, dowody przeprowadzenia z pozytywnym wynikiem prób i badań wymaganych dla danego typu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami (protokoły badań i sprawdzeń, protokołu rozruchów, instrukcje użytkowania, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności na wszystkie materiały wbudowane oraz zamontowane itp.). Dokumentacja winna być podzielona branżowo i wykonana czytelnie, starannie wraz ze spisem treści umożliwiającym identyfikację dokumentów. Przy czym jeden egzemplarz stanowi oryginał. 15. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia minimum 2 tablic informacyjnych w miejscu realizacji inwestycji w chwili rozpoczęcia robót budowlanych a po zakończeniu prac, tablic pamiątkowych. Minimalny wymiar tablic to 80 x120 cm. Wzór tablicy dostępny jest na stronie http://www.rpo.pomorskie.eu UWAGA! Wymienione dokumenty powinny być opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i przez osoby posiadające kwalifikacje wymagane prawem. Wykonawca ma obowiązek załączenia do świadectwa/audytu kopii uprawnień osoby, która opracowała dokument. 16. Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania w trakcie realizacji robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów jak i kompletu dokumentów potrzebnych do zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz złożeniu przez Zamawiającego wniosku o pozwolenie na użytkowanie. 17. Wykonawca jest zobowiązany do uzupełniania dokumentów/wyjaśnienia zapisów na żądanie organu wydającego pozwolenie na użytkowanie oraz uczestniczenie w kontrolach związanych z zakończeniem budowy oraz wydaniem pozwolenia na użytkowanie. 18. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 19. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 20. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w dalszej części SIWZ i wzorze umowy. Powyższe wymagania określają w szczególności: 1) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, 2) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, 3) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 21. Wykonawca oraz jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy zobowiązują się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli wykonanie tych czynności polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy – przez cały okres ich wykonywania. Powyższy obowiązek dotyczy następujących czynności: 1) wykonanie robót związanych z budową lub przebudową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej 2) wykonanie robót związanych z budową, przebudową lub odtworzeniem powierzchni asfaltowych, 22. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 17 czynności. 23. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 24. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 17 czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; i/lub - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; i/lub - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; i/lub - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 25. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. 26. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 27. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 28. Zasady usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej Wykonawca uzgodni z właścicielem urządzeń tj. Energą Operator w Gdańsku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45332000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń musi być złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w Referacie Finansowo-Budżetowym Urzędu Miasta w Pucku, 84-100 Puck, ul. 1-go Maja 13, pokój nr 213. Gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe lub poręczenia winny posiadać ważność od dnia otwarcia ofert. Wadium, niezależnie od formy wniesienia, podlega prawu polskiemu. Wykonawcy - wnosząc wadium - powinni zawsze podawać numer sprawy (przetargu) oraz nazwę zamówienia. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Millennium S. A. nr rachunku 22 1160 2202 0000 0001 6285 3611, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu RGKiM.271.22.2018.BDS na „Budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej w centralnej części miasta Puck dla ulic: Męczenników Piaśnicy, Nowy Świat, 10-go Lutego, Szystowskiego, Zamkowa, Łąkowa, Młyńska, Lipowa i 1-go Maja”w ramach projektu ´ pt. „ Poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych poprzez budowę systemów kanalizacji deszczowej na terenie gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020 oraz „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Puck w ramach uporządkowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Puck” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Część 1: obejmuje budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej na ulicach: Męczenników Piaśnicy, Nowy Świat, sięgacz ul. 1-go Maja i Al. Kościuszki Część 3: obejmuje budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej na ulicach: Al. Lipowa (na odcinku od ul. Nowy Świat do mola), 1-go Maja 2. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 3. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 4. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 5. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, aby złożył oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ , tzn. zgodnie z art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp wykonawca zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów, tzn. zgodnie z art. 25a ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp wykonawca zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ. 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu. 6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną