Przetargi.pl
dostawy pomp z podziałem na zadania: zadanie nr 1 Samozasysająca pompa napędzana silnikiem diesla zadanie nr 2 Wysokociśnieniowe moduły wspomagające 2 sztuki zadanie nr 3 Zatapialna pompa ściekowa

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 80180 Gdańsk, ul. Jabłoniowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3260100, 3221576 , fax. 583 221 576
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.
  ul. Jabłoniowa 55
  80180 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3260100, 3221576, fax. 583 221 576
  REGON: 19004288000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednoosobowa Spółka Gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawy pomp z podziałem na zadania: zadanie nr 1 Samozasysająca pompa napędzana silnikiem diesla zadanie nr 2 Wysokociśnieniowe moduły wspomagające 2 sztuki zadanie nr 3 Zatapialna pompa ściekowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. pomp przeznaczonych do pompowania różnych mediów i modułów wspomagających służących do podnoszenia ciśnienia zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w III części SIWZ opisie przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42122100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: a. w odniesieniu do zadania nr 1 1.000 PLN b. w odniesieniu do Zadania nr 2 3.000 PLN c. w odniesieniu do zdania nr 3 Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach