Przetargi.pl
Przeprowadzenie kontroli okresowej, o której mowa w art. 62 ust 1. Pkt 1. oraz pkt. 2 ustawy Prawo budowlane, budowli hydrotechnicznych oraz związanych z nimi obiektów liniowych i urządzeń budowlanych, pomiar skuteczności ochrony katodowej i badania instalacji elektrycznych w Porcie Wojennym Gdynia, w Ośrodku Szkolenia Żeglarskiego w Gdyni, w Punkcie Bazowania Hel, Gdańsku Westerplatte i MPB Ustka.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 81301 Gdynia, ul. Jana z Kolna
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 260 198 , fax. 58 620 71 44
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Jana z Kolna
  81301 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 261 260 198, fax. 58 620 71 44
  REGON: 19005559700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzigdynia.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Administracyjna nie posiadajaca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie kontroli okresowej, o której mowa w art. 62 ust 1. Pkt 1. oraz pkt. 2 ustawy Prawo budowlane, budowli hydrotechnicznych oraz związanych z nimi obiektów liniowych i urządzeń budowlanych, pomiar skuteczności ochrony katodowej i badania instalacji elektrycznych w Porcie Wojennym Gdynia, w Ośrodku Szkolenia Żeglarskiego w Gdyni, w Punkcie Bazowania Hel, Gdańsku Westerplatte i MPB Ustka.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przeprowadzenie kontroli okresowej, o której mowa w art. 62 ust 1. Pkt 1. oraz pkt. 2 ustawy Prawo budowlane, budowli hydrotechnicznych oraz związanych z nimi obiektów liniowych i urządzeń budowlanych, pomiar skuteczności ochrony katodowej i badania instalacji elektrycznych w Porcie Wojennym Gdynia, w Ośrodku Szkolenia Żeglarskiego w Gdyni, w Punkcie Bazowania Hel, Gdańsku Westerplatte i MPB Ustka.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71631400-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. 2. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 4.900,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące dziewięćset 00/100). 3. Wadium musi obejmować cały okres związania z ofertą. 4. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu (przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego : 68 1010 1140 0172 6813 9120 1000 z adnotacją: "wadium sprawa 2/III/2018” Przeprowadzenie kontroli okresowej, budowli hydrotechnicznych. 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank dokonał rzeczywistego przetworzenia operacji zaksięgowania kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Brak posiadania przed upływem terminu składania ofert kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego będzie jednoznaczny z niewniesieniem wadium przez Wykonawcę. 6. Zamawiający uzna za skuteczne wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz, gdy oryginał dokumentu gwarancyjnego zostanie załączony do oferty i złożony wraz z nią przed upływem terminu składania ofert. 7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach o których mowa w ust. 4 pkt 2-5) Wykonawca składa wraz z ofertą. 8. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty. 9. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest zalecane, ale niewystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 10. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia, poręczenie musi być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy: 1) wskazanie podmiotu, za który poręczyciel dokonuje poręczenia, 2) precyzyjnie wskazanie zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia, 3) kwotę, do wysokości której poręczyciel będzie zobowiązany, 4) wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane. 11. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy PZP. 12. Gwarancja wadialna musi w swojej treści zawierać informację o Wykonawcy jako zobowiązanym lub w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie o wszystkich Wykonawcach jako zobowiązanych lub chociażby informację, że strona stosunku „gwarancyjnego„ jest uczestnikiem konsorcjum, działającym także w imieniu i na rzecz drugiego uczestnika jako Wykonawcy – którzy wspólnie złożyli w postępowaniu przetargowym ofertę. 13. Składane tytułem wadium gwarancje nie mogą uzależniać wypłaty zabezpieczenia Zamawiającemu od oświadczenia woli Wykonawcy w przedmiocie wymagalności i zasadności wypłaty. 14. Składane tytułem wadium gwarancje nie mogą zawierać zastrzeżenia, że doręczenie żądania wypłaty musi odbyć się za pośrednictwem osób trzecich, np. za pośrednictwem banku. 15. Składanie tytułem wadium gwarancje nie mogą zawierać zastrzeżenia, że podpisy złożone na oryginale wezwania do zapłaty muszą być poświadczenia notarialnie lub przez bank prowadzący rachunek Zamawiającego. 16. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), b) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). W każdym jednak przypadku w treści dokumentu pełnomocnictwa zaleca się wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, udzielających pełnomocnictwa - stosowny dokument, tj. oryginał pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty. 2. oświadczenie o braku przynależności bądź przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zgodne z treścią załącznika nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach