Przetargi.pl
Odbudowa dróg w Powiecie Kościerskim uszkodzonych podczas nawałnicy z podziałem na części: Część 1. „Remont drogi powiatowej 2413G na odc. Wielki Podleś – Dębogóry, km 3+336 – 4+257” Część 2. „Remont odwodnienia drogi 2413G k/Sobącza” Część 3. „Remont drogi powiatowej 2413G na odc. Niedamowo – Sobącz, km 5+990 – 10+612” Część 4. „Remont drogi powiatowej 2413G na odc. Sobącz – Małe Liniewo, km 10+612 – 13+132” Część 5. „Remont drogi powiatowej 2406G na odc. Karsin - Cisewie, km 0+000 – 1+550”

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 83400 Kościerzyna, ul. Drogowców
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 862 513 , fax. 586 862 513
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Drogowców 2
  83400 Kościerzyna, woj. pomorskie
  tel. 586 862 513, fax. 586 862 513
  REGON: 19168759500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpkoscierzyna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbudowa dróg w Powiecie Kościerskim uszkodzonych podczas nawałnicy z podziałem na części: Część 1. „Remont drogi powiatowej 2413G na odc. Wielki Podleś – Dębogóry, km 3+336 – 4+257” Część 2. „Remont odwodnienia drogi 2413G k/Sobącza” Część 3. „Remont drogi powiatowej 2413G na odc. Niedamowo – Sobącz, km 5+990 – 10+612” Część 4. „Remont drogi powiatowej 2413G na odc. Sobącz – Małe Liniewo, km 10+612 – 13+132” Część 5. „Remont drogi powiatowej 2406G na odc. Karsin - Cisewie, km 0+000 – 1+550”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót określono w poszczególnych częściach zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości dla: Części 1 - 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy, 00/100 złotych) Części 2 - 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące, 00/100 złotych) Części 3 - 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy, 00/100 złotych) Części 4 - 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy, 00/100 złotych) Części 5 – 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy, 00/100 złotych). 2. Wadium może być wniesione w następującej formie: 2.1 w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, nr rachunku: 68 8328 0007 2001 0014 1367 0021 z dopiskiem „Wadium - Odbudowa dróg w Powiecie Kościerskim uszkodzonych podczas nawałnicy” oraz zaznaczeniem części zamówienia: Część 1. „Remont drogi powiatowej 2413G na odc. Wielki Podleś – Dębogóry, km 3+336 – 4+257” Część 2. „Remont odwodnienia drogi 2413G k/Sobącza” Część 3. „Remont drogi powiatowej 2413G na odc. Niedamowo – Sobącz, km 5+990 – 10+612” Część 4. „Remont drogi powiatowej 2413G na odc. Sobącz – Małe Liniewo, km 10+612 – 13+132” Część 5. „Remont drogi powiatowej 2406G na odc. Karsin - Cisewie, km 0+000 – 1+550””.” 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3 gwarancjach bankowych, 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z póź. zm.). 3. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego, a nie data obciążenia rachunku Wykonawcy. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w jednej kopercie. 4. Nie wniesienie wadium lub jego wniesienie po terminie oraz w sposób nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy. 5. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 7. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 9.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 9.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 9.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach