Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Wydziału Geodezji Część I. Dostawa sprzętu komputerowego, kserokopiarki. Część II. Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. Część III. Dostawa sprzętu biurowego.

Powiat Chojnicki ogłasza przetarg

 • Adres: 89-600 Chojnice, 31 Stycznia
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3966501 , fax. 52 3966503
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Chojnicki
  31 Stycznia 56
  89-600 Chojnice, woj. pomorskie
  tel. 52 3966501, fax. 52 3966503
  REGON: 092351239
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.chojnice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Wydziału Geodezji Część I. Dostawa sprzętu komputerowego, kserokopiarki. Część II. Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. Część III. Dostawa sprzętu biurowego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Wydziału Geodezji Część I. Dostawa sprzętu komputerowego, kserokopiarki. Część II. Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. Część III. Dostawa sprzętu biurowego. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w Dziale C SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia, oraz załącznikach do SIWZ: FORMULARZACH ASORTYMENTOWO-CENOWYCH i załączniku do SIWZ - Istotne postanowienia do umowy. Część I 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kserokopiarki (wg opisu zawartego w załączniku nr 4 do SIWZ Formularzu asortymentowo- cenowym) wraz z instalacją i uruchomieniem urządzenia. 2. Zaoferowana kserokopiarka musi spełniać wszystkie parametry wyszczególnione przez Zamawiającego w kolumnie ,, Charakterystyka (wymagania minimalne)’’ w załączniku nr 4 do SIWZ Formularzu asortymentowo- cenowym. Wykonawca winien wpisać w załączniku nr 4 do SIWZ typ, model zaoferowanego produktu oraz podać nazwę producenta. 3. Zamawiający informuje, że wskazanie nazw zwyczajowych w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 5. Dostarczone urządzenie musi być:  fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu używanego, powystawowego. Pod pojęciem fabrycznie nowe, Zamawiający rozumie produkt wykonany z nowych elementów, bez śladu uszkodzenia,  należytej jakości, sprawne, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych, nieobciążone jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich,  oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta,  kompletne i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji. 6. W przypadku dostarczenia sprzętu wadliwego lub niespełniającego warunków zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wymiany wadliwego lub niezgodnego z warunkami zamówienia sprzętu na nowy, wolny od wad oraz zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. 7. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć na własny koszt, do budynku znajdującego się w Chojnice przy ul. Człuchowskiej 38, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00. Sprzęt należy wnieść przy wykorzystaniu własnych sił i środków do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia. 8. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia ryzyka związanego z dostawą przedmiotu zamówienia, w szczególności z jego transportem 9. Odbioru przedmiotu zamówienia, na podstawie protokołu zdawczo–odbiorczego, dokona upoważniony, wskazany przez Zamawiającego pracownik Starostwa Powiatowego w Chojnicach. 10. Zamawiający wymaga dostarczenia instrukcja obsługi kserokopiarki w języku polskim (w wersji papierowej lub elektronicznej). W przypadku wersji elektronicznej instrukcja może zostać dostarczona na nośniku danych, lub udostępniona na stronie internetowej producenta urządzenia. Część II 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i infrastruktury informatycznej wg opisu zawartego w załączniku nr 5 do SIWZ Formularzu asortymentowo- cenowym. Dostawa sprzętu obejmuje następujące elementy: a) Kolorowa drukarka laserowa – 1 szt. b) Wielofunkcyjne urządzenie drukujące A3, wyposażone w funkcje skanowania, kopiowania oraz faksowania – 1 szt. c) Wielofunkcyjne urządzenie drukujące, wyposażone w funkcje skanowania, kopiowania oraz faks – 1 szt. d) Monochromatyczna drukarka laserowa – 2 szt. e) Przełącznik sieciowy (switch) – 1 szt. f) Skaner dokumentów – 1 szt. g) Pamięć przenośna typu Pendrive z wbudowanym szyfrowaniem sprzętowym – 4 szt. h) Dysk przenośny – 4 szt. i) Zestaw komputerowy (jednostka centralna, zasilacz awaryjny UPS, monitor, klawiatura, mysz z podkładką, zainstalowane oprogramowanie systemowe) – 2 szt. 2. Zaoferowana urządzenia muszą spełniać wszystkie parametry wyszczególnione przez Zamawiającego w kolumnie ,, Charakterystyka (wymagania minimalne)’’ w załączniku nr 5 do SIWZ Formularzu asortymentowo- cenowym. Wykonawca winien wpisać w załączniku nr 5 do SIWZ Formularzu asortymentowo- cenowym typ, model zaoferowanego produktu oraz podać nazwę producenta. 3. Zamawiający informuje, że wskazanie nazw zwyczajowych w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 5. Dostarczone urządzenia muszą być:  fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu używanego, powystawowego. Pod pojęciem fabrycznie nowe, Zamawiający rozumie produkt wykonany z nowych elementów, bez śladu uszkodzenia,  należytej jakości, sprawne, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych, nieobciążone jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich,  oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta,  kompletne i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji. 6. W przypadku dostarczenia sprzętu wadliwego lub niespełniającego warunków zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wymiany wadliwego lub niezgodnego z warunkami zamówienia sprzętu na nowy, wolny od wad oraz zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. 7. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć na własny koszt, do budynku znajdującego się w Chojnice przy ul. Człuchowskiej 38, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00. Sprzęt należy wnieść przy wykorzystaniu własnych sił i środków do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia. 8. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia ryzyka związanego z dostawą przedmiotu zamówienia, w szczególności z jego transportem 9. Odbioru przedmiotu zamówienia, na podstawie protokołu zdawczo–odbiorczego, dokona upoważniony, wskazany przez Zamawiającego pracownik Starostwa Powiatowego w Chojnicach. 10. Zamawiający wymaga dostarczenia instrukcji obsługi i licencji na produkty (jeśli dotyczy). Instrukcja obsługi powinna być w języku polskim (w wersji papierowej lub elektronicznej). W przypadku wersji elektronicznej instrukcja może zostać dostarczona na nośniku danych, lub udostępniona na stronie internetowej producenta urządzenia. Część III 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i infrastruktury informatycznej wg opisu zawartego w załączniku nr 6 do SIWZ Formularzu asortymentowo- cenowym. Dostawa sprzętu obejmuje następujące elementy: a) Automatyczna niszczarka dokumentów – 1 szt. b) Niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD – 3 szt. 2. Zaoferowana urządzenia muszą spełniać wszystkie parametry wyszczególnione przez Zamawiającego w kolumnie ,, Charakterystyka (wymagania minimalne)’’ w załączniku nr 6 do SIWZ Formularzu asortymentowo- cenowym Wykonawca winien wpisać w załączniku nr 6 do SIWZ Formularzu asortymentowo- cenowym typ, model zaoferowanego produktu oraz podać nazwę producenta. 3. Zamawiający informuje, że wskazanie nazw zwyczajowych w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 5. Dostarczone urządzenia muszą być:  fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu używanego, powystawowego. Pod pojęciem fabrycznie nowe, Zamawiający rozumie produkt wykonany z nowych elementów, bez śladu uszkodzenia,  należytej jakości, sprawne, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych, nieobciążone jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich,  oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta,  kompletne i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji. 6. W przypadku dostarczenia sprzętu wadliwego lub niespełniającego warunków zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wymiany wadliwego lub niezgodnego z warunkami zamówienia sprzętu na nowy, wolny od wad oraz zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. 7. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć na własny koszt, do budynku znajdującego się w Chojnice przy ul. Człuchowskiej 38, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00. Sprzęt należy wnieść przy wykorzystaniu własnych sił i środków do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia. 8. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia ryzyka związanego z dostawą przedmiotu zamówienia, w szczególności z jego transportem 9. Odbioru przedmiotu zamówienia, na podstawie protokołu zdawczo–odbiorczego, dokona upoważniony, wskazany przez Zamawiającego pracownik Starostwa Powiatowego w Chojnicach. 10. Zamawiający wymaga dostarczenia instrukcja obsługi urządzeń w języku polskim (w wersji papierowej lub elektronicznej). W przypadku wersji elektronicznej instrukcja może zostać dostarczona na nośniku danych, lub udostępniona na stronie internetowej producenta urządzenia. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w Biuletynie Zamówień Publicznych szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia jest zawarte w Siwz oraz załączniku do SIWZ FORMULARZE ASORTYMENTOWO-CENOWE.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30121100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 11. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ: 1) Wypełniony formularz druk „OFERTA” wg załącznika Dział. B do SIWZ. 2) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XI ust.1 Siwz - propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w Dziale B Siwz , załącznik nr 1. 3) INNE DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW: a) Formularz asortymentowo- cenowy osobno dla części, na którą składana jest oferta. b) pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu wykonawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych lub w przypadku, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wg załącznika nr 3 do oferty jeżeli dotyczy. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz oświadczeniem dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach