Przetargi.pl
Roboty budowlane związane z remontem 7 gminnych lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynkach administrowanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni.

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 31-309 Gdynia, Warszawska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 621 02 70 , fax. 58 620 72 43
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni
  Warszawska 67 A
  31-309 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 58 621 02 70, fax. 58 620 72 43
  REGON: 360995521
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbilk.gdynia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane związane z remontem 7 gminnych lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynkach administrowanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem 7 lokali gminnych zlokalizowanych w budynkach administrowanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, tj.: ul. Chwarznieńska 8/72, ul. Traugutta 2C/1, ul. Widna 10B/18, ul. Zamenhoffa 13/9, ul. Zygmunta Augusta 6/78, ul. Zgoda 6/9, ul. Kołłątaja 44/4. 2. Roboty budowlane prowadzone będą w wielorodzinnych budynkach, w lokalach mieszkalnych usytuowanych na różnych kondygnacjach budynków położonych na terenie Gdyni. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania zgodnie z technologią robót określoną Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót. 4. Przedmiary robót dla każdego z lokali mają na celu ułatwienie wyliczenia ceny ofertowej i sporządzenia kosztorysu ofertowego. Są one wyłącznie dokumentem informacyjny, z którego wykonawca może ale nie musi skorzystać, nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia. 5. Zamawiający przekaże protokolarnie wykonawcy w terminie do 7 dni, teren, na którym mają być wykonywane roboty budowlane stanowiące zakres przedmiotu zamówienia. 6. Zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót z branży remontowo-budowalnej. Lokale będące przedmiotem postępowania stanowią odzyskane pustostany. Zakresy rzeczowe w poszczególnych lokalach są podobne lecz zróżnicowane obmiarowo. 7. Roboty budowlane, polegać będą na realizacji prac remontowych, przede wszystkim na wymianie stolarki okiennej, renowacji i montażu stolarki drzwiowej, przygotowaniu podłoża pod malowanie przez skrobanie, ługowanie, szpachlowanie oraz odgrzybianie, uzupełnieniu tynków, malowaniu ścian i sufitów, skuciu kafli, wykonaniu posadzek, wymianie podłóg i wykładzin PCV, remoncie instalacji wodno-kanalizacyjnej w łazience i kuchni wraz z wymianą armatury (muszle klozetowe, deski sedesowe, spłuczki, zlewozmywaki z bateriami, umywalki z bateriami, wanny z bateriami), remoncie instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem pomiarów, wykonaniu ekspertyzy kominiarskiej, naprawie instalacji c.o., doszczelnieniu instalacji gazowej i sprawdzeniu szczelności, pracach rozbiórkowo-demontażowych, wyniesieniu, wywiezieniu i utylizacji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załącznik nr 8 do SIWZ – Przedmiary robót wraz z rzutami pomieszczeń oraz załącznik nr 7 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnej dokumentacji fotograficznej każdego pomieszczenia, w którym będą prowadzone roboty stanowiące przedmiot zamówienia zarówno przed rozpoczęciem robót jak i po ich wykonaniu oraz przekazania wykonanych fotografii zamawiającemu w formie jpg. na dysku CD. 9. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca: 1) zapewnił prowadzenie robót budowlanych w sposób niezakłócający porządku, zgodnie ze sztuką budowlaną, obwiązującymi przepisami i normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przy zachowaniu przepisów BHP i p.poż., przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót u zamawiającego, 2) zapewni kierownika budowy, który posiada doświadczenie oraz odpowiednie kwalifikacje wymagane prawem budowlanym, w tym posiada uprawnienia w zakresie konstrukcyjno-budowlanym w stopniu co najmniej ograniczonym, 3) zorganizował prace wynikające z przedmiotu zamówienia w sposób nieutrudniający korzystania z istniejącej infrastruktury i mediów, w tym wszelkich podjazdów, uliczek oraz obiektów handlowych, usługowych czy wszelkich instytucji i podmiotów funkcjonujących w sąsiedztwie lub pobliżu prowadzonych robót budowlanych, 4) zapewnił niezbędne pozwolenia i dopełnił procedur w przypadku konieczności wjazdu lub pozostawienia pojazdów ciężarowych w strefach ruchu, 5) prowadził wszelkie prace z poszanowaniem istniejącej infrastruktury zielonej, tj. trawników, krzewów, drzew, kwiatów. W przypadku gdy w wyniku robót budowalnych zostanie uszkodzony element infrastruktury zielonej, wykonawca zobowiązany będzie do odtworzenia tego elementu, 6) zapewnił we własnym zakresie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadające aktualne certyfikaty i atesty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na placu budowy (miejsce wykonania zamówienia) oraz dostarczenie eksploatacja maszyn i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia obciążają wykonawcę, 7) natychmiastowo zawiadomił zamawiającego o wadach i brakach w otrzymanej dokumentacji, 8) utrzymywał w czystości klatki schodowe, schody i korytarze w budynku w którym realizowane są roboty budowlane, niezwłocznie naprawił ewentualne uszkodzenia na własny koszt, 9) odpowiadał za prawidłową, zgodną z przepisami utylizację wszelkich odpadów powstałych w ramach realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca dokona utylizacji tychże odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami poza terenem realizacji przedmiotu umowy, na swój własny koszt. Wykonawca na każde żądanie zamawiającego ma obowiązek dostarczania zamawiającemu dokumentów potwierdzających prawidłową gospodarkę odpadami powstałymi w trakcie wykonywanych robót, w tym także odpadami budowlanymi oraz bytowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 10) doprowadził do stanu nie gorszego niż przed przejęciem terenu i obiektów tymczasowo przez siebie użytkowanych oraz do usunięcia spowodowanych przez swoje działania szkód i zniszczeń w infrastrukturze i majątku zamawiającego lub osób trzecich, 11) prowadził bieżące uzgodnienia z nadzorem inwestorskim, 12) zapewnił we własnym zakresie poboru energii elektrycznej i wody oraz zainstalowanie dla potrzeb budowy licznika zużycia wody i energii i ponosił kosztów ich zużycia w okresie realizacji robót, 13) zrealizował prace z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadających odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty upoważnionych instytucji (PZH, ITB, itp.), 14) ubezpieczył budowę w związku z ryzkiem wynikającym z prowadzenia prac oraz odpowiedzialności cywilnej spowodowanej działaniem lub zaniechaniem wykonawcy oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących zatrudnionych pracowników i osób trzecich, 15) zawiadomił zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru, 16) przerwał roboty na żądanie zamawiającego oraz zabezpieczył wykonanie robót przed ich zniszczeniem, 17) wykonał i przekazał zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru, 18) zgłosił przedmiotu umowy do odbioru, uczestniczył w czynnościach odbioru i zapewnił usunięcie stwierdzonych wad, 19) zrealizował przedmiot umowy z poszanowaniem zasad obowiązujących w budynkach mieszkalnych, dotyczących przede wszystkim niezakłócania ciszy nocnej oraz przestrzegania porządku. 10. Wykonawca ponosi ryzyko i koszty prowadzenia prac w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, w tym m.in. osuszania obiektu, stosowania odpowiednich środków chemicznych lub rozwiązań technologicznych w procesie budowy. 11. Zamawiający zastrzega możliwość żądania od wykonawcy przekazania zamawiającemu przed wbudowaniem materiałów lub wyrobów dokumentów potwierdzających, że posiadają one wymagane parametry oraz, że są dopuszczone do stosowania w budownictwie. Dokumenty te będą przedstawione w języku polskim. 12. Wykonawca obowiązany będzie w trakcie realizacji umowy umożliwić dostęp do obiektu oraz realizację robót budowlanych, prac wyposażeniowych lub innych prac innym podmiotom wskazanym przez zamawiającego. 13. Teren budowy pozostaje w gestii i odpowiedzialności wykonawcy do czasu zwrotu go zamawiającemu, co powinno nastąpić nie później, niż w dniu podpisania przez zamawiającego protokołu końcowego robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie trzy tysiące złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu – tylko i wyłącznie przelew bankowy na rachunek zamawiającego w banku PKO BP na nr konta: 14 1440 1387 0000 0000 1764 0798 z dopiskiem: „Roboty budowlane związane z remontem 7 gminnych lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynkach administrowanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni” - ZP/6/R/2018. Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Zaleca się aby do oferty dołączyć kopię dokonanego przelewu. 2) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. Niezbędnym jest złożenie przez poręczyciela (bank) oświadczenia pisemnego wobec wierzyciela (Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni) zawierającego: - termin obowiązywania poręczenia do końca okresu związania ofertą na w/w kwotę, - informację, że udzielone poręczenie stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, nr postępowania, - bezwarunkowe zobowiązanie banku wypłaty kwoty wadium w przypadkach określonych przepisami art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, 3) gwarancji bankowych. Niezbędnym jest przedłożenie pisemnej bezwarunkowej gwarancji udzielonej przez bank (oświadczenie) zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo bankowe, zawierającej: - termin obowiązywania poręczenia do końca okresu związania ofertą na w/w kwotę, - informację, że udzielone poręczenie stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, nr postępowania, - bezwarunkowe zobowiązanie banku wypłaty kwoty wadium w przypadkach określonych przepisami art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, 4) gwarancji ubezpieczeniowych. Niezbędnym jest przedłożenie pisemnej bezwarunkowej gwarancji udzielonej przez firmę ubezpieczeniową (oświadczenie) zawierającej: - termin obowiązywania poręczenia do końca okresu związania ofertą na w/w kwotę, - informację, że udzielone poręczenie stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, nr postępowania, - bezwarunkowe zobowiązanie firmy ubezpieczeniowej wypłaty kwoty wadium w przypadkach określonych przepisami art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Niezbędnym jest przedłożenie przez poręczyciela pisemnego oświadczenia wobec wierzyciela zawierającego: - termin obowiązywania poręczenia do końca okresu związania ofertą na w/w kwotę, - informację, że udzielone poręczenie stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, nr postępowania, - bezwarunkowe zobowiązanie poręczyciela wypłaty kwoty wadium w przypadkach określonych przepisami art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów składa dokument z którego będzie wynikało zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych na potrzeby wykonania niniejszego zamówienia zasobów. Dokument ten wymagany jest od każdego podmiotu na zasoby którego powołuje się wykonawca. Dokument zobowiązania do oddania do dyspozycji zasobów winien zawierać następujące informacje: - nazwę podmiotu, który udostępnia swoje zasoby, - nazwę wykonawcy na rzecz którego inny podmiot udostępnia swoje zasoby, - zakres udostępnianych wykonawcy zasobów, - informację w jaki sposób wykonawca wykorzysta zasoby innego podmiotu przy realizacji niniejszego zamówienia, - zakres udziału innego podmiotu przy realizacji niniejszego zamówienia publicznego, - okres w którym inny podmiot będzie uczestniczył w realizacji niniejszego zamówienia, Dokument zobowiązania winien być złożony w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach