Przetargi.pl
Przebudowa chodników przy ul. Wieniawskiego nr 1, 3, 3a, 6 i 8

Miasto Zduńska Wola ogłasza przetarg

 • Adres: 98-220 Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 825 02 00, , fax. 43 825 02 02
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Zduńska Wola
  ul. Stefana Złotnickiego 12
  98-220 Zduńska Wola, woj. łódzkie
  tel. 43 825 02 00, , fax. 43 825 02 02
  REGON: 59842800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdunskawola.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa chodników przy ul. Wieniawskiego nr 1, 3, 3a, 6 i 8
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa chodników przy ul. Wieniawskiego 1, 3, 3a, 6 i 8 w Zduńskiej Woli os. Południe 2. Zamówienie zostało podzielone na dwie części. 1) W zakres prac części I wchodzi przebudowa chodników przy ul. Wieniawskiego 1, 3 i 3a polegająca na wykonaniu: a) robót demontażowych i rozbiórkowych oraz ich wywozu i utylizacji, b) wymiany krawężników i obrzeży betonowych na nowe, c) wymiany starych chodników na chodniki o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm o pow. ok. 395 m. kw.; d) robót związanych z wykonaniem i utrzymaniem tymczasowego oznakowania terenu (na czas budowy). 2) W zakres prac części II wchodzi przebudowa chodników przy ul. Wieniawskiego 6 i 8 polegająca na wykonaniu: a) robót demontażowych i rozbiórkowych oraz ich wywozu i utylizacji, b) wymiany krawężników i obrzeży betonowych na nowe, c) wymiany starych chodników z płyt chodnikowych 50 x 50 cm na chodniki o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm o pow. ok. 340 m. kw.; d) poszerzeniu o 50 cm istniejącego chodnika z płyt chodnikowych 50 x 50 cm dł. ok. 70 m między ulicą Wieniawskiego a tzw. rondem w parku osiedlowym, poprzez dołożenie płyt chodnikowych pozyskanych z rozbiórki chodników przed blokami, e) robót związanych z wykonaniem i utrzymaniem tymczasowego oznakowania terenu (na czas budowy). 3. Informacje dodatkowe 1) Działki objęte obszarem inwestycji nr ewidencyjny: 94/4, 172/4, 92/2, 87/6, 87/11, 86/2, 86/4, 81/5, Obręb 12 Zduńska Wola. 2) Inwestycja finansowana ze środków własnych, realizowana jest na podstawie ważnego zgłoszenia zamiaru wykonania robót dotyczących przebudowy chodników w pasie drogowym ulicy H. Wieniawskiego, przyjętego w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli w dniu 10 lipca 2017 roku znak AB.6743.1.320.2017. 3) W pasie drogowym występuje uzbrojenie podziemne wodociąg, kable energetyczne i telekomunikacyjne, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa. W ramach zadania nastąpi przebudowa chodników w pasie drogowym ulicy Wieniawskiego wraz z wymianą krawężników i obrzeży. 4) Prawidłowe zabezpieczenie terenu robót budowlanych leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający posiada opracowany projekt organizacji ruchu na czas budowy. W przypadku potrzeby dokonania podziału zamknięcia pasa drogowego na inne odcinki niż wskazane w projekcie, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania własnego projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia. Oznakowanie budowy i zamknięcia odcinków drogi winny być z odpowiednim wyprzedzeniem zgłaszane do Zarządcy drogi, w celu zatwierdzenia i dokonania odbioru oznakowania. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów zajęcia pasa drogowego (jeśli dotyczy) oraz dostawy i montażu oznakowania. 5) Materiały z rozbiórki - gruz z rozbiórek oraz ziemię z wykopów należy wywieźć i zutylizować (przyjęto odległość wywozu do 5 km). Wykonawca indywidualnie ustali własne odległości odwozu i wkalkuluje w ofertę opłaty za utylizację odpadów. 6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest: w dokumentacji projektowej, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, będących załącznikami do umowy. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - w zakresie wskazanych norm /aprobat /specyfikacji technicznych /systemów odniesienia, pod warunkiem spełnienia tych samych lub lepszych właściwości technicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymogi określone przez Zamawiającego, wyspecyfikować w ofercie równoważne rozwiązania i załączyć dane techniczne, atesty, dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 7) Użyte materiały winny posiadać wymagane certyfikaty, atesty oraz inne dokumenty uprawniające je do wbudowania czy zainstalowania na drogach publicznych. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi określone w przepisach prawa polskiego, posiadać atesty lub świadectwa ITB dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej oraz deklarację zgodności. Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania określone w: a) dokumentacji projektowej, b) Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, c) obowiązujących normach i warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, z uwzględnieniem poniższych warunków: - przy wycenie oferty szczególną uwagę należy zwrócić na zastosowane materiały budowlane, - materiały mają być zastosowane z uwzględnieniem wszelkich wymogów zawartych w opisach dokumentacji wykonawczej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - przed wbudowaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru świadectwa dopuszczenia tego materiału do stosowania w budownictwie i spełnienia wymogów określonych w Specyfikacjach Technicznych i Polskich Normach, w celu uzyskania zgody na jego stosowanie. 4. Termin gwarancji na wykonane roboty oraz zastosowane materiały minimum 5 lat. 5. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlano-montażowych objętych zakresem zamówienia, tj.: 1) roboty rozbiórkowe, 2) roboty drogowe, o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 900,00 PLN (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych) przed upływem terminu składania ofert, w tym: Część 1 – 1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych), Część 2 – 1 400,00 PLN (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych). 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Uwaga! Wadium wnoszone w poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w pkt 2 ppkt 5), należy zdeponować przed upływem terminu składania ofert w Kasie Urzędu Miasta Zduńska Wola (budynek nr 4, parter, pokój nr 411). Z treści tych dokumentów musi wynikać bezwarunkowe, (na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. Wyżej wymienione gwarancje i poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych. Ponadto wadium wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, co oznacza, że dochodzenie roszczenia z tytułu zapłaty wadium nie może być utrudnione, w szczególności poprzez rozumienie terminu, w którym żądanie zapłaty Zamawiającego powinno dotrzeć do Gwaranta lub Poręczyciela jako terminu ważności gwarancji i poręczeń. Terminu, w którym żądanie zapłaty Zamawiającego powinno dotrzeć do Gwaranta lub Poręczyciela musi dawać możliwość realnego zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z Gwarancji lub Poręczenia w przypadku zaistnienia w terminie związania ofertą któregokolwiek z przypadków, o których mowa w art 46 ust. 4a i 5 ustawy. Termin ten musi uwzględniać w szczególności czas niezbędny na dostarczenie pisemnego żądania zapłaty Zamawiającego do Gwaranta lub Poręczyciela. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem przed upływem terminu składania ofert na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Poddębicach Nr konta 09 9263 0000 0544 0094 2005 0001. 5. Zamawiający dokona zwrotu wadium, zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy. 6. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania oferta, określony w rozdziale IX SIWZ. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy. 8. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 4 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach