Przetargi.pl
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego p.n. Budowa oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych z drogą dojazdową oraz wodociągiem i zasilaniem energetycznym w miejscowości Wierzbica

Wójt Gminy Ładzice ogłasza przetarg

 • Adres: 97561 Ładzice, ul. Wyzwolenia
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6821525, 6840820, 6840895, , fax. 446 840 822
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Ładzice
  ul. Wyzwolenia 36
  97561 Ładzice, woj. łódzkie
  tel. 044 6821525, 6840820, 6840895, , fax. 446 840 822
  REGON: 55105900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ladzice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego p.n. Budowa oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych z drogą dojazdową oraz wodociągiem i zasilaniem energetycznym w miejscowości Wierzbica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych z drogą dojazdową oraz wodociągiem i zasilaniem energetycznym w miejscowości Wierzbica” obejmującego kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi. W ramach niniejszego zamówienia przewidziane jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadające uprawnienia: I. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (Branża konstrukcyjno-architektoniczna), II. w specjalności inżynieryjnej drogowej (Branża drogowa), III. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (Branża technologiczna i instalacyjna), IV. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (Branża elektryczna). Opis przedmiotu zamówienia określa w szczególności: - SIWZ na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych z drogą dojazdową oraz wodociągiem i zasilaniem energetycznym w miejscowości Wierzbica”, - Wzór umowy na roboty budowlane stanowiący załącznik do SIWZ na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych z drogą dojazdową oraz wodociągiem i zasilaniem energetycznym w miejscowości Wierzbica”, - Dokumentacja projektowa (w szczególności: projekty budowlane, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót) dla zakresu robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa oczyszczalni ścieków socjalno-bytowych z drogą dojazdową oraz wodociągiem i zasilaniem energetycznym w miejscowości Wierzbica” nad którymi będzie prowadzony kompleksowy nadzór inwestorski w ramach niniejszego zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4.000 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). 8.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert wskazanym w pkt 12.1 SIWZ. 8.3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Radomsku, Oddział Ładzice Nr rachunku: 89 8980 0009 2005 0008 2006 0002 W tytule przelewu powołuje się na nr referencyjny postępowania: GPI.271.4.2017. Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed­siębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 8.4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie, o której mowa w pkt 8.3 ppkt 2-5 wówczas Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu potwierdzoną przez Wykonawcę lub właściwą(-e) osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentacji danego Wykonawcy. Oryginał dokumentu wystawiony na rzecz Zamawiającego należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – w sekretariacie. pok.nr 14A w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) opisanym tak jak opakowanie z ofertą, z dopiskiem „WADIUM”. Dokument ten musi zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 8.5. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 8.6. Zamawiający będzie dokonywał zwrotu wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, wraz z załącznikami dotyczącymi ocenianego kryterium doświadczenia kadry, 2) oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 6.1 SIWZ, 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę – jeżeli dotyczy, 4) dowód wniesienia wadium, 5) wykaz usług, które Wykonawca powierzy podwykonawcom – z wykorzystaniem wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ (zgodnie z punktem 26.2 SIWZ Wykonawca, który nie będzie powierzał prac podwykonawcom przy realizacji przedmiotu zamówienia, nie dołącza do oferty w/w załącznika). 6) W przypadku oferty wspólnej pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach