Przetargi.pl
Dostawa licencji oprogramowania komputerowego firmy Microsoft dla Uniwersytetu Łódzkiego w ramach licencji SELECT PLUS.

Uniwersytet Łódzki ogłasza przetarg

 • Adres: 90136 Łódź, ul. Narutowicza
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 635 43 54, , fax. 42 635 43 26
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Łódzki
  ul. Narutowicza 68
  90136 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 635 43 54, , fax. 42 635 43 26
  REGON: 128700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uni.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa licencji oprogramowania komputerowego firmy Microsoft dla Uniwersytetu Łódzkiego w ramach licencji SELECT PLUS.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji oprogramowania komputerowego firmy Microsoft dla Uniwersytetu Łódzkiego w ramach licencji SELECT PLUS. Zakup licencji musi być zrealizowany w ramach umowy Microsoft Select Academic nr S1015362. Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48900000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach