Przetargi.pl
Opracowanie koncepcji dla zadania inwestycyjnego pn.: „Odprowadzenie do kanalizacji deszczowej wód opadowych zbierających się na powierzchni dróg i terenów przyległych w rejonie osiedla przy ul. Północnej”

Urząd Miasta Skierniewice ogłasza przetarg

 • Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Rynek
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48468345100, , fax. +48468345151
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Skierniewice
  ul. Rynek 1
  96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
  tel. +48468345100, , fax. +48468345151
  REGON: 000524306
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.um.skierniewice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie koncepcji dla zadania inwestycyjnego pn.: „Odprowadzenie do kanalizacji deszczowej wód opadowych zbierających się na powierzchni dróg i terenów przyległych w rejonie osiedla przy ul. Północnej”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie koncepcji dla zadania inwestycyjnego pn.: „Odprowadzenie do kanalizacji deszczowej wód opadowych zbierających się na powierzchni dróg i terenów przyległych w rejonie osiedla przy ul. Północnej” . I. Informacje ogólne 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Miasto Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, strona internetowa: www.bip.um.skierniewice.pl nr telefonu 0-46 834-51-00; 832-57-74 nr faksu 0-46 834-51-51; 0-46 832-57-74, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na opracowanie koncepcji dla zadania inwestycyjnego pn.: „Odprowadzenia do kanalizacji deszczowej wód opadowych zbierających się na powierzchni dróg i terenów przyległych w rejonie osiedla przy ul. Północnej”. 2. Rodzaj zamówienia: Usługi 3. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony przeprowadzany jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) zwaną dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp”. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani równoważnych. 6. Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień podobnych zgodnie z art.67 ust.1 pkt 6 ustawy pzp. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług stanowić mogą nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i będą zgodne z przedmiotem niniejszego zamówienia 7. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 01-12-2017. Za termin złożenia uznaje się datę osobistego dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Poza ustalonym wyżej terminem Wykonawca zobowiązany jest do stosowania terminów wynikających z ustaleń rad technicznych. 8. Źródła finansowania zadania: Środki własne budżetu Miasta Skierniewice. 9. Nazwa zadania, roboty oraz ich lokalizacja Opracowanie koncepcji dla zadania inwestycyjnego pn.: „Odprowadzenie do kanalizacji deszczowej wód opadowych zbierających się na powierzchni dróg i terenów przyległych w rejonie osiedla przy ul. Północnej” w Skierniewicach. 9.1 Wspólny słownik kodów CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 9.2 Zakres prac 9.2.1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w: „Programie funkcjonalno-użytkowym”, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ i będący jej integralną częścią. 9.2.2. W skład zamówienia wchodzi: - ustalenie spadków terenu w obszarze objętym koncepcją pod kątem ustalenia kierunków odprowadzenia wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej lub rowów, - wykonanie dwóch koncepcji przekrojów drogowych wraz z odprowadzeniem wód deszczowych, w których Zamawiający oczekuje: przyjęcia w jednej koncepcji przekroju drogowego w sposób dający możliwość odprowadzenia wód deszczowych powierzchniowo, albo przyjęcia w drugiej koncepcji przekroju drogowego z odprowadzeniem wód deszczowych poprzez kanały pod powierzchnią terenu lub poprzez rowy, - uwzględnienie w przekrojach drogowych w poszczególnych koncepcjach ruchu kołowego, pieszego i rowerowego w jednej płaszczyźnie i rozdzielenia ruchu pojazdów od pozostałych uczestników ruchu, - lokalizację nowej kanalizacji deszczowej – w przypadku braku możliwości wykorzystania istniejącej kanalizacji lub istniejących rowów w obszarze i w sąsiedztwie, - ustalenie kolizji projektowanych rozwiązań ze stanem istniejącym ( ogrodzenia, sieci techniczne), - wskazanie sposobu eliminacji ewentualnych kolizji , - opracowanie wykazu działek prywatnych niezbędnych do pozyskania dla realizacji kanalizacji deszczowej, - wskazanie koniecznych dla realizacji wybranej koncepcji decyzji, opinii, zezwoleń, pozwoleń, zgłoszeń (np.: o środowiskowych uwarunkowaniach), - opracowanie Prezentacji „Koncepcji odprowadzenia do kanalizacji deszczowej wód opadowych zbierających się na powierzchni dróg i terenów przyległych w rejonie osiedla przy ul. Północnej w Skierniewicach ” i przedstawienie jej w czasie debaty publicznej. 9.2.3. Wykonawca oświadcza, że posiada zdolność techniczną lub zawodową potrzebne do realizacji w/w zadania, znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację przedmiotu zamówienia, posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności obejmującej wykonanie przedmiotu zamówienia, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 9.2.4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w opracowaniu dokumentacji udział osób posiadających uprawnienia w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych. 9.2.5. Wykonawca zapewni wykonanie świadczeń objętych Umową z należytą profesjonalną starannością, w sposób zgodny z wymaganiami przepisów prawa i obowiązującymi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także z zachowaniem standardów właściwych dla danej kategorii prac. 9.2.6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przez niego obowiązków wynikających z Umowy. 9.2.7. Wszystkie zaproponowane urządzenia i rozwiązania techniczne muszą spełniać wymogi obowiązujących norm i przepisów prawa. 9.2.8. Zastosowane materiały winny spełniać wymogi prawa budowlanego, być zgodne z wymogami technicznymi Polskich Norm lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy; wymagane są materiały atestowane i dopuszczone do stosowania. 9.2.9. Zamawiający wymaga aby dokumentacja była sporządzona zgodnie z wymogami prawa zamówień publicznych, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na proces sporządzania oferty, a więc taki, który nie utrudni uczciwej konkurencji, zakazuje się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. 9.2.10. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w radach technicznych nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie z wykazaniem postępu realizacji prac. 9.2.11. Z czynności odbioru przedmiotu zamówienia zostanie spisany protokół nie później niż w terminie 10 dni roboczych po przekazaniu przez Wykonawcę kompletnego przedmiotu zamówienia 9.3. Zakres ilościowy opracowań 9.3.1 Koncepcja - 2 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej pdf., 9.3.2 wszystkie inne materiały nie wymienione, a niezbędne dla kompletnego wykonania zamówienia, wynikające z przyjętych rozwiązań przez projektanta. II. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie koncepcji „ Odprowadzenie do kanalizacji deszczowej wód opadowych zbierających się na powierzchni dróg i terenów przyległych w rejonie osiedla przy ul. Północnej ”,szczegóły opisane w cz. I pkt 9.2 i 9.3 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru załącznika Nr 3 do SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: - posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, - sytuacji ekonomicznej lub finansowej, - zdolności technicznej lub zawodowej Ocena potwierdzenia spełniania warunków zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru załącznika Nr 2 do SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 2.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia, na dowód tego złożą oświadczenie wzór załącznik nr 2 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenia i dokumenty będą służyć ocenie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. a) Oferta wg wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ b) Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzone wg wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ c) Wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie przez Wykonawcę o ile podwykonawcy Ci są znani Wykonawcy na etapie składania ofert firm podwykonawców wg wzoru – załącznik nr 5 do SIWZ. UWAGA: W przypadku korzystania z podwykonawców, przed podpisaniem umowy z podwykonawcą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wzór umowy z podwykonawcą. UWAGA: W przypadku korzystania z podwykonawców, przed podpisaniem umowy z podwykonawcą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wzór umowy z podwykonawcą. d) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru – załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. a) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w przypadku gdy jest to wymagane są członkami właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, do których może dojść w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wg wzoru - załącznik nr 4 do SIWZ. b) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. b)Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że z treści pełnomocnictwa wynika co innego. 3. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie na podstawie art. 23 Ustawy Prawo zamówień publicznych do oferty należy dołączyć dokumenty: - pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 23 ustawy, - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru – załącznik nr 3 do SIWZ. - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. muszą być złożone przez każdy podmiot, - pozostałe dokumenty wymienione w cz. IV podmioty składają wspólnie jako konsorcjum, Brak przedłożenia żądanych dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i ust. 3a oraz ust. 4 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach