Przetargi.pl
Zakup, dostawa i montaż lamp UV na instalacji systemów techniki basenowej w obiekcie Aqua Park Łódź Sp. z o.o., 94-208 Łódź, al. Unii Lubelskiej 4

Aqua Park Łódź Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 94208 Łódź, al. Unii Lubelskiej
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6400-800, , fax. 42 683 44 78
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Aqua Park Łódź Sp. z o.o.
  al. Unii Lubelskiej 4
  94208 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6400-800, , fax. 42 683 44 78
  REGON: 47323046900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.aquapark.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego w której Miasto Łódź posiada 100%.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup, dostawa i montaż lamp UV na instalacji systemów techniki basenowej w obiekcie Aqua Park Łódź Sp. z o.o., 94-208 Łódź, al. Unii Lubelskiej 4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje: dostawę i montaż lamp UV na instalacji systemów techniki basenowej w obiekcie Aqua Park Łódź Sp. z o.o. oraz zintegrowanie ich działania z istniejącą automatyką basenową. Wykonanie instalacji zasilania i sterowania elektrycznego dla nowo zamontowanych urządzeń. Uruchomienie urządzeń UV oraz szkolenie personelu Zamawiającego. Działanie lamp UV stanowi uzupełnienie procesu uzdatniania wody basenowej, a w zasadniczy sposób ogranicza zawartość chloru związanego w wodzie basenowej. Promieniowanie UV emitowane przez lampy powoduje poprzez oddziaływanie kwantów promieniowania na wiązania chemiczne rozpad związków chemicznych niepożądanych w wodzie basenowej (chloraminy, zw. chloroorganiczne), dodatkowym efektem jest dezynfekcja wody.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31515000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach