Przetargi.pl
Przebudowa budynku i podjazdu dla osób niepełnosprawnych, dostawa wraz z montażem (dobudową) windy zewnętrznej w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Kobylińskiej 10a w Krotoszynie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszynie ogłasza przetarg

 • Adres: 63700 Krotoszyn, ul. Kobylińska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 253 668 , fax. 627 253 668
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszynie
  ul. Kobylińska
  63700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie
  tel. 627 253 668, fax. 627 253 668
  REGON: 334092000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.mgops-krotoszyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku i podjazdu dla osób niepełnosprawnych, dostawa wraz z montażem (dobudową) windy zewnętrznej w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Kobylińskiej 10a w Krotoszynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku i podjazdu dla osób niepełnosprawnych, dostawa wraz z montażem (dobudową) oraz uruchomieniem fabrycznie nowej, kompletnej windy osobowej w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie, położonego w Krotoszynie przy ul. Kobylińskiej 10a. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) przebudowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem; 2) dobudowę zewnętrznego szybu windy; 3) dostarczenie i zamontowanie w dobudowanym szybie (roboty instalacyjne) fabrycznie nowej windy osobowej 3 przystankowej o napędzie hydraulicznym z kompletnym i niezbędnym osprzętem; 4) wykonanie instalacji elektrycznych; 5) opracowanie kompletnej dokumentacji rejestracyjnej windy oraz jej zatwierdzenie w Urzędzie Dozoru Technicznego, uzyskanie pozytywnej, bezwarunkowej decyzji o dopuszczeniu do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego dostarczonej i zamontowanej windy. Wszystkie koszty związane z badaniem, rejestracją i dopuszczeniem windy do eksploatacji pokrywa Wykonawca; 6) uruchomienie i przekazanie Zamawiającemu windy do eksploatacji; 7) przeprowadzenie szkolenia wyznaczonych przez Zamawiającego 3 (trzech) pracowników w zakresie zapewniającym właściwą obsługę zamontowanej windy, w tym sposoby uwalniania osób uwięzionych w windzie (w sytuacjach awaryjnych); 3. Szczegółowy opis przedmiotu 25-07-18 09:56:20 str. 4 zamówienia zawiera: projekt budowlany (architektura), rzuty budynku, Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót budowlanych, kosztorys ofertowy budowlany, opis instalacji elektrycznej, schemat instalacji zasilającej, schemat tablicy elektrycznej, Specyfikację techniczną instalacji elektrycznej, przedmiar i kosztorys ofertowy robót elektrycznych, wzór umowy, wzór „Karty gwarancyjnej”. 4. Zakres prac związanych z dopuszczeniem zainstalowanej windy osobowej do eksploatacji i użytkowania obejmuje w szczególności: 1) sporządzenie w języku polskim zgodnie z wymogami odpowiednich rozporządzeń - dokumentacji rejestracyjnej windy osobowej; 2) zgłoszenie w formie pisemnej wniosku do objęcia dozorem technicznym urządzenia dźwigowego, skierowanego do właściwego terenowo oddziału Urzędu Dozoru Technicznego; 3) przygotowanie windy osobowej do inspekcji zgodnie z warunkami technicznymi dozoru technicznego; 4) rozruch windy osobowej i wykonanie wszystkich niezbędnych regulacji tj. uzyskanie z Urzędu Dozoru Technicznego protokołu z badania (rejestracji) oraz decyzji zezwalającej na eksploatację windy osobowej. 5. Dokumentacja, o której mowa w ust. 4 pkt 1 powinna zawierać, co najmniej instrukcję zawierającą rysunki i schematy niezbędne do prawidłowego użytkowania windy osobowej, dotyczące konserwacji, kontroli, napraw, przeglądów okresowych oraz działań ewakuacyjnych i deklarację zgodności UE. UWAGA! Na etapie składania ofert należy dołączyć kosztorys ofertowy robót budowlanych i robót elektrycznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona przez cały okres związania ofertą wadium w wysokości : 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy PLN). 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r., poz. 110). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Santander I Oddział w Krotoszynie ul. Sienkiewicza 12a, nr konta:56 1090 1157 0000 0001 3693 7375 z adnotacją: Wadium do sprawy nr MGOPS.ZP.262.03.2018 na dobudowę windy. 3.1. Za wadium złożone w terminie przyjmuje się uznanie rachunku Zamawiającego w terminie do dnia 08 października 2018 r. do godz. 10:00. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej należy je złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszynie, ul. Kobylińska 10a, 63-700 Krotoszyn) w sekretariacie - parter budynku – pokój nr 3. 4.1. Koperta zawierająca wadium powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego i oznakowana następująco: Wadium do sprawy nr MGOPS.ZP.262.03.2018 na dobudowę windy. Dodatkowo opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 4.2. Wadium wniesione w formie niepieniężnej w swej treści powinno odnosić się m. in.: do warunków, których zaistnienie spowoduje powstanie po stronie gwaranta obowiązku zapłaty określonej kwoty (art. 46 ust 4a i 5 ustawy PZP). 4.3. Gwarant zobowiązany jest określić warunki zapłaty wadium poprzez: opisanie sytuacji, w których gwarant będzie zobowiązany do zapłaty lub, odesłanie do przepisów prawa, które te warunki określają lub, ogólne wskazanie, że wadium zostanie zapłacone na zasadach określonych w ustawie PZP. 5. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski. Dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form. 6. Brak wniesienia wadium skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy PZP. 7. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ustawy PZP. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę - jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik: pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 2. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców. 3. W przypadku, gdy zostanie oceniona - jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty, o których mowa w sekcji III. 4 każdy z Wykonawców składa osobno. 4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona - jako najkorzystniejsza polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawia na wezwanie Zamawiającego w odniesieniu do tych podmiotów, dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wymienione w sekcji III.4. 5. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 2 ustawy PZP -w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - załączone do oferty w oryginale. 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu BEZ DODATKOWEGO WEZWANIA oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ . Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej wraz z oświadczeniem składa listę podmiotów, należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 7. W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07 lipca1994 r. Prawo Budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 ze zm.). 8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty równoważne polskim dokumentom wymaganym przez Zamawiającego określone w § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca zamiast dokumentów określonych w sekcji III.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 9. Uzasadnienie Wykonawcy (jeśli dotyczy), że informacje wskazane w ofercie, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach