Przetargi.pl
Modernizacja stawu napowietrzającego na oczyszczalni ścieków „Lemna” w m. Ługi gm. Powidz poprzez wydobycie, odwodnienie komunalnych osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków wraz z wywozem oraz odzyskiem lub unieszkodliwieniem

Gmina Powidz - Urząd Gminy w Powidzu ogłasza przetarg

 • Adres: 62430 Powidz, ul. 29 Grudnia
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-63 2776272, 2776273 , fax. 0-63 2776272
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Powidz - Urząd Gminy w Powidzu
  ul. 29 Grudnia 24
  62430 Powidz, woj. wielkopolskie
  tel. 0-63 2776272, 2776273, fax. 0-63 2776272
  REGON: 31019858000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powidz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja stawu napowietrzającego na oczyszczalni ścieków „Lemna” w m. Ługi gm. Powidz poprzez wydobycie, odwodnienie komunalnych osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków wraz z wywozem oraz odzyskiem lub unieszkodliwieniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na modernizacji stawu napowietrzającego na oczyszczalni ścieków „Lemna” w m. Ługi gm. Powidz poprzez: a) wydobycie na pracującym zbiorniku zalegającego na dnie stawu napowietrzającego materiału w postaci suchej masy ( s.m.) z wykorzystaniem urządzenia pozwalającego na jego wydobycie. Urządzenie musi posiadać wymagana prawem dokumentację techniczną, dopuszczającą do użytkowania na terenie Unii Europejskiej – certyfikat CE. b) skierowanie wydobytego materiału do mobilnego zbiornika pośredniego w celu przygotowania materiału do procesu filtracji. c) filtrację homogenicznego materiału na mobilnym urządzeniu filtrującym, którego łączna moc nie może przekraczać 36KW, ze względu na dostępną moc na oczyszczalni. Wymagana skuteczność odwadniania to minimum 24% suchej masy. d) skierowanie odwodnionego materiału bezpośrednio z urządzenia filtrującego do szczelnych kontenerów w celu przygotowania materiału do wywozu i unieszkodliwiania. e) wykonanie wszystkich prac objętych przedmiotem zamówienia w terminie do 30 listopada 2018r. f) zapewnienie wagosuszarki niezbędnej do oznaczenia zawartości suchej masy na odwodnionym osadzie ściekowym. g) wywóz oraz odzysk lub unieszkodliwianie wydobytego i odwodnionego osadu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o odpadach. 2. Rozliczenie zadania będzie następujące: a) Wykonawca wykorzystując wagę będącą w dyspozycji Zamawiającego na terenie oczyszczalni ścieków zważy każdy napełniony odwodnionym osadem kontener w celu ustalenia łącznej ilości wytworzonego p urządzeniu filtrującym osadu. Zawartość suchej masy w odwodnionym osadzie powinna wynosić minimum 24% s.m. b) wykonawca wspólnie z Zamawiającym ustali harmonogram pomiarów zawartości suchej masy w odwodnianym materiale . W celu wyznaczenia średniej dobowej Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia pomiarów suchej masy minimum 3 razy w ciągu doby. c) rozliczenie zadania nastąpi według ilości wydobytych ton do wysokości posiadanych środków finansowych. 3. Wykonawca winien przedstawić dokumenty (np. kwity wagowe) potwierdzające faktyczną ilość osadu do wywiezienia poza teren gminy Powidz. Ilość odwodnionego osadu do wywiezienia zależy od skuteczności odwadniania. Charakterystyka stawu napowietrzanego; powierzchnia stawu – 0,7 ha, pojemność stawu – 16999,5 m3 , głębokość eksploatacyjna – 3,0 m. 4. Zadanie musi być zrealizowane w oparciu o; a) ustawę z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.z 2018r, poz. 992 z późn.zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, b) ustawę z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2018r, poz.799 z późn.zm.). 5. Wykonawca przedstawi informację o planowanym sposobie i miejscu odzysku lub unieszkodliwiania odwodnionych osadów (ustabilizowane komunalne osady ściekowe, kod odpadu 19.08.05) ze szczególnym uwzględnieniem okresu zimowego (jeżeli będzie miało miejsce). 6. Zamawiający nie dopuszcza odzysku komunalnych osadów ściekowych na cele określone w art.96 ust.1 pkt.1-3 ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach. 7. Wykonawca wraz z odwodnieniem przeprowadzi również higienizację osadów, jeżeli jest to konieczne dla planowanego odzysku i unieszkodliwiania. 8. Koszty badań komunalnych osadów ściekowych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 06.02.2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U.z 2015r, poz.257) obciążają Wykonawcę, powtórne badania tego samego osadu (nieskuteczna higienizacja) w oparciu o wyżej wymienione przepisy oraz wszelkie inne badania niezbędne do innej metody odzysku lub unieszkodliwiania niż opisanej w art. 96 ust.1 ustawy o odpadach obciążają również Wykonawcę. 9. Ważenie osadów wywożonych z oczyszczalni ścieków w m. Ługi będzie odbywać się na wdze Zamawiającego na terenie oczyszczalni ścieków w m. Ługi. Zamawiający zastrzega sobie prawo obecności przy ważeniu osadów ściekowych. 10. Łączna maksymalna moc urządzeń na instalacji celem realizacji przedmiotu umowy na oczyszczalni „Lemna” nie może być większa niż 36 kW. 11. Wywóz, odzysk lub unieszkodliwianie odwodnionych osadów musi odbyć się poza terenem Gminy Powidz. 12. Koszty mediów pokrywa Zamawiający. 13. Wykonawca zapewnia zgodne z prawem zabezpieczenie terenu, na którym będzie wykonywał przedmiot umowy oraz ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób i mienia wynikłe z nieprawidłowego zabezpieczenia miejsca wykonywania usługi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90513600-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży; - aktualną decyzję w zakresie transportu odpadów - aktualną decyzję w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów ( z wyszczególnieniem ustabilizowanych osadów ściekowych , kod odpadu 19.08.05). Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana (tylko wobec Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza) w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i przedłożone dokumenty: – aktualną decyzję w zakresie transportu odpadów , - aktualną decyzję w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów ( z wyszczególnieniem ustabilizowanych osadów ściekowych , kod odpadu 19.08.05).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz OFERTA- załącznik nr 1 do SIWZ, 2) oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ, 3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ, 4) pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust 2 ustawy, jeżeli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia (tylko, jeśli dotyczy), 6) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (tylko, jeśli dotyczy). Dokument zobowiązania w swej treści musi zawierać, co najmniej następujące informacje: a) dane podmiotu udostępniającego zasób, b) dane podmiotu przyjmującego zasób, c) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, d) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, e) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, f) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, g) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Dokumenty podmiotów zagranicznych. 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale X ust. 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1) ust. 5 pkt 2 lit. A-c - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Dokumenty, o których mowa w ust. 1 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokumenty, o którym mowa w ust. 1 lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach