Przetargi.pl
Dostawa sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - powtórka (15 zadań częściowych)

Szpital Wojewódzki w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60479 Poznań, ul. Juraszów
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8212 359, 61 8212 267 , fax. 61 8212 359, 61 8233 451
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wojewódzki w Poznaniu
  ul. Juraszów 42570
  60479 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8212 359, 61 8212 267, fax. 61 8212 359, 61 8233 451
  REGON: 29220900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lutycka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - powtórka (15 zadań częściowych)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - powtórka (15 zadań częściowych). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w odpowiedniej tabeli załącznika do Specyfikacji - formularzu cenowym. Na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do Specyfikacji obejmujący: a) dostarczenie, zamontowanie, uruchomienie Sprzętu na własny koszt i własnym staraniem, b) przekazanie Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i zasad konserwacji sprzętu, kart gwarancyjnych w języku polskim c) przekazanie Zamawiającemu na etapie zawarcia umowy przed przystąpieniem do jej realizacji kserokopii aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczany sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia, d) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji, w siedzibie Zamawiającego, w liczbie wskazanej przez Zamawiającego odpowiednio w załączniku do umowy e) udzielenie gwarancji jakości sprzętu na okres wskazany w § 7 ust. 9 umowy i na warunkach wskazanych przez Zamawiającego w załączniku do umowy , f) wykonywanie w okresie gwarancji: serwisu gwarancyjnego i okresowych przeglądów (zgodnie z wytycznymi producenta sprzętu w tym zakresie), bez pobierania z tego tytułu odrębnych opłat. Maksymalny termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy przy uwzględnieniu zapisów odpowiedniego rozdziału Specyfikacji (termin realizacji jest kryterium punktowanym) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie i na zasadach wskazanych w pkt 3.3 SIWZ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. UWAGA DOTYCZY WSZYSTKICH ZADAŃ CZĘŚCIOWYCH: Jeżeli w treści dokumentacji przetargowej w opisie przedmiotu zamówienia użyto zapisów wskazujących na znaki towarowe, patenty, normy, ocen i specyfikacji technicznych, systemów referencji technicznych lub pochodzenie produktu, źródło lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to należy je traktować wyłącznie jako przykładowe, w takim przypadku Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką ofertę, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o co najmniej takich samych lub lepszych parametrach, jakie zostały określone w SIWZ, lecz oznaczonych np. innym znakiem towarowym, patentem, normą lub pochodzeniem. Ofertą równoważną są produkty lub rozwiązania, które odpowiadają lub przewyższają pod względem jakości i funkcjonalności produkty lub rozwiązania wskazane przez zamawiającego w SIWZ oraz ich nie obniżają. Na Wykonawcy składającym ofertę równoważną spoczywa obowiązek udowodnienia równoważność oferowanych produktów lub rozwiązań.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33190000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zadanie nr 1 - 100.00 zł Zadanie nr 2 - 100.00 zł Zadanie nr 3 - 1 200.00 zł Zadanie nr 4 - 100.00 zł Zadanie nr 5 - 200.00 zł Zadanie nr 6 - 1 852.00 zł Zadanie nr 7 - 250.00 zł Zadanie nr 8 - 100.00 zł Zadanie nr 9 - 60.00 zł Zadanie nr 10 - 75.00 zł Zadanie nr 11 - 164.00 zł Zadanie nr 12 - 1 900.00 zł Zadanie nr 13 - 925.00 zł Zadanie nr 14 - 370.00 zł Zadanie nr 15 - 138.00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W zakresie wskazanym w SIWZ w 8.4 1) 2 i 3 – na zasadach w nich opisanych tj.: Oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne w tym zakresie: Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Oświadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w tym zakresie: Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach