Przetargi.pl
Przebudowa bazy sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie

Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Opoczno ogłasza przetarg

 • Adres: 26-300 Opoczno, ul. Kwiatowa 1a
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 7361500 , fax. 044 7361500
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Opoczno
  ul. Kwiatowa 1a 1a
  26-300 Opoczno, woj. łódzkie
  tel. 044 7361500, fax. 044 7361500
  REGON: 59064843900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opocznopowiat.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa bazy sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa bazy sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a. 2. Planowana Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach: Etap I - zakres rzeczowy roboty przygotowawcze drenaż opaskowy odw
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 30.000,00 zł. 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a/ pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a ponadto spełniający następujące warunki szczegółowe: 1.1 Potencjał ekonomiczno-finansowy Wykonawca musi wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia poprzez posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia, na wartość nie mniejszą niż 2,0 mln PLN. 1.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt. 1.1 1.3 Potencjał kadrowy Wykonawca ma do dyspozycji: a) kierownika budowy w zakresie robót ogólnobudowlanych, wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie robót ogólnobudowlanych - minimalne doświadczenie jako kierownik robót 5 lat. b) kierownika robót w zakresie robót sanitarnych - wymagane uprawnienia do kierowania robotami w zakresie robót branżowych - minimalne doświadczenie 3 lata. c) kierownika robót w zakresie robót energetycznych - wymagane uprawnienia do kierowania robotami w zakresie robót branżowych - minimalne doświadczenie 3 lata . Przez minimalne doświadczenie jako kierownik dla stanowisk, dla których wymagane są uprawnienia budowlane, rozumie się lata czynne zawodowo od daty uzyskania uprawnień budowlanych oraz lata przepracowane na odpowiednich stanowiskach kierowniczych (kierownika lub z-cy kierownika budowy/robót zgodnie z ustawą Prawo Budowlane). 1.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt. 1.3 1.5 Doświadczenie zawodowe Wykonawca musi wykazać, że zrealizował (rozpoczął i zakończył) w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej 2 zadania odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego przetargu, tzn. (budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej). 1.6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt. 1.5 2. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia nie spełnia wymagany warunek w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale VI specyfikacji. 3. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych o wykluczeniu Wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ustawy, stosuje się odpowiednio. 4. Zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4.1. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia każdy z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy oraz musi spełniać warunki udziału, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy, a także muszą spełniać łącznie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2-3 ustawy. 4.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w rozdziale V specyfikacji Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą nw. oświadczenie i dokumenty: 1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg załącznika nr 2 do SIWZ. 1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 1.4 Wykaz o doświadczeniu Wykonawcy (Doświadczenie zawodowe) wg załącznika nr 3 do SIWZ. Do wykazu winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione roboty zostały wykonane należycie. 1.5 Wykaz osób, które będą kierować wykonaniem zamówienia (Potencjał kadrowy) wg załącznika nr 4 do SIWZ. Do wykazu winne być dołączone kopie uprawnień budowlanych (przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo budowlane i zaświadczenie potwierdzające przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) - odpowiadające zakresowi i przedmiotowi zamówienia. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 1.1, 1.2, 1.3, winno być przedłożone przez każdego Wykonawcę. Natomiast dokumenty wymienione w pkt. 1.4, 1,5, winien przedłożyć w imieniu wszystkich ten, lub ci spośród Wykonawców, w stosunku do których niniejsza Specyfikacja dla Wykonawców wymaga potwierdzenia spełnienia warunku. 3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 3.1.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1.2. powyżej składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie 3.2. Dokument, o których mowa w punkcie 3.1. w podpunktach a) i b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 3.3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu o których punkcie 3.1., zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis punktu 3.2. stosuje się odpowiednio. 4. Wymagane dokumenty mogą mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (na każdej stronie dokumentu kilkustronicowego). 4.1. Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości. 4.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.opoznopowiat.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach