Przetargi.pl
Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem i infrastrukturą techniczną przy istniejącej Szkole Podstawowej w Milejowie

Gmina Rozprza ogłasza przetarg

 • Adres: 97-340 Rozprza, ul. 900-lecia 3
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6496574, 6496108 w. 14 , fax. 044 6158006
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rozprza
  ul. 900-lecia 3 3
  97-340 Rozprza, woj. łódzkie
  tel. 044 6496574, 6496108 w. 14, fax. 044 6158006
  REGON: 59064800800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rozprza.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem i infrastrukturą techniczną przy istniejącej Szkole Podstawowej w Milejowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem i infrastrukturą techniczną przy istniejącej Szkole Podstawowej w Milejowie Zakres rzeczowy obejmuje : 2.1 Roboty budowlane: w budynku sali gimnastycznej - Roboty ziemne, - Fundamen
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu zamawiający żąda wniesienia wadium. 1.Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 PLN. 2.Wadium może być wniesione w następujących formach: a.pieniądzu wpłaconym
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 1) Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2) Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: a) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej trzech robót budowlanych, które rodzajem i wartością odpowiadają złożonej ofercie tj.: wykonawca musi wykazać, iż wykonał minimum trzy budowy obiektów użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 2.500.000,00 zł brutto każda. W celu potwierdzenia, iż zamówienie zostało wykonane należycie należy dołączyć protokoły odbioru końcowego lub referencje - wg załącznika nr 3. b) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnień wg załącznika nr 4. W przypadku udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia przez inny podmiot do załącznika nr 4 należy dołączyć jego pisemne zobowiązanie. Wykaz osób posiadających uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji: - kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej wraz z aktualnym zaświadczeniem z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, - kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z aktualnym zaświadczeniem z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, - kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z aktualnym zaświadczeniem z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 3) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: a) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę 800.000,00 PLN, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzanej działalności na kwotę minimum 2.500.000,00 PLN. 4) Nie podlega wykluczeniu z postępowania na postawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujący dokument: a) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stosownie do treści art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wg załącznika nr 2. Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w złożonych wraz z ofertą dokumentach na zasadzie spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie choćby jednego z warunków wymaganych od wykonawców skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania ofert przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego z nich. 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert W przypadku składania ofert przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego z nich. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzająco odpowiednio, że; a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organy, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 5. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stosownie do treści art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wg załącznika nr 2. W przypadku składania ofert przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego z nich. 6. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej trzech robót budowlanych, które rodzajem i wartością odpowiadają złożonej ofercie tj.: wykonawca musi wykazać, iż wykonał minimum trzy budowy obiektów użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 2.500.000,00 zł brutto każda wg załącznika nr 3. W przypadku składania ofert przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wystarczającym jest, aby wymagany dokument był złożony przez jednego członka konsorcjum (przez tego wykonawcę, który samodzielnie spełnia ww. warunek). 7. Referencje potwierdzające należyte wykonanie robót wykazanych w załączniku nr 3. 8. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnień wg załącznika nr 4. W przypadku udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia przez inny podmiot do załącznika nr 4 należy dołączyć jego pisemne zobowiązanie. Wykaz osób posiadających uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji: - kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej wraz z aktualnym zaświadczeniem z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, - kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z aktualnym zaświadczeniem z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, - kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z aktualnym zaświadczeniem z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 9. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę 800.000,00 PLN, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania ofert przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wystarczającym jest, aby wymagany dokument był złożony przez jednego członka konsorcjum (przez tego wykonawcę, który samodzielnie spełnia ww. warunek) 10. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzanej działalności na kwotę minimum 2.500.000,00 PLN. W przypadku składania ofert przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wystarczającym jest, aby wymagany dokument był złożony przez jednego członka konsorcjum (przez tego wykonawcę, który samodzielnie spełnia ww. warunek) 11. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia wyroby i urządzenia posiadają oznakowanie zgodności (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności [tekst jednolity Dz. U. z 2004 NR 204, poz. 2087 z późn. zm.]) poświadczające dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej - załącznik nr 5. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem i podpisane przez osobę właściwą do reprezentowania wykonawcy. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rozprza.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach