Przetargi.pl
rekultywacja Julków/2009

EKO-REGION Sp. z o.o. Bełchatów ogłasza przetarg

 • Adres: 97-400 Bełchatów, ul. Bawełniana 18
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6330815, 6330819 , fax. 044 6330819
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: EKO-REGION Sp. z o.o. Bełchatów
  ul. Bawełniana 18 18
  97-400 Bełchatów, woj. łódzkie
  tel. 044 6330815, 6330819, fax. 044 6330819
  REGON: 59076538100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.eko-region.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z o. o

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  rekultywacja Julków/2009
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Wykonanie prac ziemnych obejmujących: a) ułożenie maty bentonitowej wraz ze wzmocnieniem za pomocą stalowych prętów oraz desek (zapewnionych przez Zamawiającego) w 1/3 i 2/3 wysokości skarpy i wykonanie geodrenażu, b) przykryci
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępując do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 9.000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 45 ust. 6 ustawy 3. Wadia wnoszone w pieniądz
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności: 1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 1.5. Złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami wymaganymi treścią SIWZ 1.6. Spełnia określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą specyfikacją wymagania 2. Ocena spełnia wyżej opisanych warunków udziału postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty określone w pkt. VI specyfikacji /Oświadczenia i dokumenty jakie powinni dostarczyć wykonawcy/metodą spełnia/ nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta powinna zawierać następujące dokumenty, informacje i materiały, wg kolejności jak niżej: A. Wypełniony formularz oferty (stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) B. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (lub dokument potwierdzony w tym terminie przez organ wydający) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. C. Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (dotyczy w szczególności umowy spółki cywilnej, umowy konsorcjum itp.). D. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (np. uprawnienia operatorów sprzętów). E. Wykaz osób biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia ze wskazaniem osoby nadzorującej prace z ramienia Wykonawcy. F. Oświadczenie potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. G. Oświadczenie potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. H. Bilans, rachunek zysków i strat za ostatni rok obrotowy, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzenia bilansu informacji określającej obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem. I. Wskazanie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć osobie trzeciej. J. Wykaz zrealizowanych prac ziemnych w okresie ostatnich 2 lat potwierdzający realizację prac ziemnych o podobnym zakresie co przedmiot zamówienia. K. Opinię bankową o wielkości posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej - wystawione nie wcześniej, niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. L. Polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmująca również okres realizacji zamówienia. M. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ). N. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków wskazanych w art. 22 ustęp 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ). O. Dokument potwierdzający wniesienie wadium z adnotacją rekultywacja Julków/2009. Dokumenty, o których mowa powyżej winny być datowane, czytelne, opieczętowane podpisane oraz wystawione w datach określonych powyżej, a ponadto sporządzone w języku polskim. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.eko-region.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach