Przetargi.pl
Prowadzenie obsługi Strefy Płatnego Parkowania (SPP) w mieście Proszowice

Gmina Proszowice ogłasza przetarg

 • Adres: 32-100 Proszowice, 3 Maja
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 386 10 05 , fax. 12 386 15 55
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Proszowice
  3 Maja 72
  32-100 Proszowice, woj. małopolskie
  tel. 12 386 10 05, fax. 12 386 15 55
  REGON: 35155603300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.proszowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prowadzenie obsługi Strefy Płatnego Parkowania (SPP) w mieście Proszowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi Strefy Płatnego Parkowania (SPP) w mieście Proszowice. Wykonawca będzie prowadził Biuro Strefy Płatnego Parkowania, które powinno być czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 – 16:00 (praca jednozmianowa)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63712400-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach