Przetargi.pl
Świadczenie usługi kontroli strefy płatnego parkowania w Zakopanem

Gmina Miasta Zakopane ogłasza przetarg

 • Adres: 34-500 Zakopane, ul. T. Kościuszki
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 20 20 448, , fax. 182 020 448
 • Data zamieszczenia: 2020-04-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Zakopane
  ul. T. Kościuszki 13
  34-500 Zakopane, woj. małopolskie
  tel. 18 20 20 448, , fax. 182 020 448
  REGON: 65494800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zakopane.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi kontroli strefy płatnego parkowania w Zakopanem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa kontroli strefy płatnego parkowania w Zakopanem obejmująca następujące podstrefy: A, B, C, polegająca na: a) kontroli wnoszenia opłat w SPP obejmującej kontrolę ważności biletów parkingowych, abonamentów oraz innych dokumentów przewidzianych uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr XV/147/2003 z dnia 30 grudnia 2003r., zmienionej uchwałami Nr XXXVII/488/2013 z dnia 28 lutego 2013r., Nr XIII/206/2015 z dnia 24 września 2015r., XVI/255/2015 z dnia 18 grudnia 2015r., XXXII/498/2017 z dnia 30 marca 2017 r., Nr IX/122/2019 z dnia 26 czerwca 2019r. i Nr XI/ 136/ 2019 z dnia 5 września 2019r. b) wykonywaniu dokumentacji fotograficznej potwierdzającej datę, godzinę i miejsce postoju pojazdu, c) sporządzanie dokumentacji i przekazywanie do Zleceniodawcy zbiorczym protokołem (raz dziennie) wszystkich kopii oraz skanów wystawionych zawiadomień o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój lub postój ponad opłacony czas w SPP i dalszego dochodzenia przez Zleceniodawcę należności według przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. d) gromadzenie kopii zapasowych dokumentacji (także dokumentacji zdjęciowej) w celu ewentualnych wyjaśnień w postępowaniu wyjaśniającym – po stronie Zleceniodawcy, e) przekazywanie informacji i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania SPP i wykonywanego zadania. f) prowadzeniu pełnej ewidencji wydawanych zawiadomień o przeprowadzonej kontroli i obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej w trybie i na zasadach zatwierdzonych przez Zleceniodawcę, w sposób umożliwiający ich weryfikację i kontrolę, z uwzględnieniem obowiązku zabezpieczenia dostępu do wszelkich danych, w tym w oparciu o obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63712400-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy załączyć druk oferty sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do siwz. Do oferty należy załączyć oświadczenie o niekaralności osób, które będą świadczyć usługi objęte postępowaniem. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie:, a) w przypadku podpisania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru-pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy załączyć zobowiązanie innego podmiotu (na zasobach którego polega Wykonawca) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 9 do siwz). Zamawiający wymaga aby dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego (dokument ma być złożony w oryginale) wyrażał w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać: a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach