Przetargi.pl
DOSTAWA I MONTAŻ PARKOMETRÓW ORAZ ADMINISTROWANIE PARKINGIEM

Ojcowski Park Narodowy ogłasza przetarg

 • Adres: 32-045 Sułoszowa, Ojców
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 3892005, 38910039, 3891490, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ojcowski Park Narodowy
  Ojców 9
  32-045 Sułoszowa, woj. małopolskie
  tel. 12 3892005, 38910039, 3891490, , fax. -
  REGON: 12245736300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA I MONTAŻ PARKOMETRÓW ORAZ ADMINISTROWANIE PARKINGIEM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje obsługę płatnego niestrzeżonego parkingu na „Złotej Górze” na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego poprzez dostawę, montaż i obsługę kompleksową systemu parkometrów będących własnością Wykonawcy przez cały okres realizacji zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został załączony do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63712400-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach