Przetargi.pl
Wykonanie i dostawa fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 31-580 Kraków, ul. Nowohucka
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 126 462 202 , fax. 126 462 350
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
  ul. Nowohucka 1
  31-580 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 462 202, fax. 126 462 350
  REGON: 35064139200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpo.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie i dostawa fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady: a) w kolorze brązowym z płaską pokrywą o pojemności 120 dm3 1 000 szt.; b) w kolorze zielonym z płaską pokrywą o pojemności 120 dm3 600 szt.; c) w kolorze żółtym z płaską pokrywą o pojemności 770 dm3 100 szt.; d) w kolorze antracytowym z płaską pokrywą o pojemności 240 dm3 2 000 s f) w kolorze antracytowym z płaską pokrywą o pojemności 770 dm3 500 szt.; g) w kolorze antracytowym z płaską pokrywą o pojemności 1100 dm3 400 szt. Minimalny wymagany okres gwarancji na pojemniki plastikowe – min. 48 miesięcy od daty zakupu (data protokołu zdawczo - odbiorczego). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1a) – 1g) do SIWZ. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Baza Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Nowohucka 1 31 – 580 Kraków
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34928480-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach