Przetargi.pl
Prowadzenie obsługi Strefy Płatnego Parkowania na terenie Miasta Bochnia

Gmina Miasta Bochnia ogłasza przetarg

 • Adres: 32700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 61 49 100 , fax. 014 611 83 99
 • Data zamieszczenia: 2018-05-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Bochnia
  ul. Kazimierza Wielkiego 2
  32700 Bochnia, woj. małopolskie
  tel. 014 61 49 100, fax. 014 611 83 99
  REGON: 52389600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bochnia.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prowadzenie obsługi Strefy Płatnego Parkowania na terenie Miasta Bochnia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest zadanie pn.: Prowadzenie obsługi Strefy Płatnego Parkowania na terenie Miasta Bochnia. 2. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie, wdrożenie i prowadzenie obsługi płatnych niestrzeżonych parkingów na terenie miasta Bochnia, w ustalonej przez Radę Miasta Bochnia Strefie Płatnego Parkowania (SPP) obszar B oraz na terenach nie będących drogami publicznymi, o łącznej szacunkowej ilości miejsc postojowych około 350. Dokładna ilość miejsc postojowych będzie znana po opracowaniu projektu organizacji ruchu wg obowiązujących przepisów prawa. 3. Zamówienie będzie realizowane w oparciu o Uchwały Rady Miasta Bochnia: 1) Uchwała Nr XXXII/263/17 z dnia 30 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat; 2) Uchwała Nr XXXI /255/17 z dnia 23.02.2017r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów niestrzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi (z późn. zm.); 3) Uchwała Nr XXXII/262/17 z dnia 30 marca 2017r. w sprawie wysokości cen za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych, zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi; 4. Obszar Strefy Płatnego Parkowania, dni i godziny odpłatnego parkowania oraz stawki opłat określają w/w Uchwały. 5. Zamówienie zostało podzielone na dwa etapy: 1) etap I obejmuje: a) opracowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektów stałej organizacji ruchu w strefie płatnego parkowania zwanej dalej „SPP” oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego w SPP zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu a także wszystkich niezbędnych prac i zadań związanych z dostosowaniem terenu do potrzeb SPP (cenniki, regulamin) wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; b) opracowanie projektu lokalizacji urządzeń technicznych tj. urządzeń poboru opłat parkingowych zwanych dalej parkometrami w SPP zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń a także akceptacji Zamawiającego; c) wyposażenie SPP we wszystkie urządzenia techniczne niezbędne do zorganizowania SPP, które po zakończeniu realizacji zamówienia pozostaną własnością Wykonawcy, w tym zwłaszcza w urządzenia do pobierania i rozliczania opłat parkingowych ( parkometry ) w ilości minimum 25 sztuk oraz samoobsługowe systemy parkingowe ( szlabany wjazd/wyjazd, bileterki, terminale wyjazdowe, kasy automatyczne) na parkingach: Plac Gen. Kazimierza Pułaskiego oraz Plac Bolesława Wstydliwego w Bochni; urządzenia techniczne muszą spełniać wymagania określone w SIWZ; d) zorganizowanie Biura Obsługi SPP, w tym m.in. utworzenie strony „www” z niezbędnymi informacjami dla kierowców korzystających z SPP; e) dostarczenie komputerowego systemu do analizy danych z parkometrów, systemu płatności za pośrednictwem karty elektronicznej i komputerowego systemu kontroli odpłatności za parkowanie wraz z urządzeniami kontrolnymi; f) dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie na komputerach Zamawiającego specjalistycznego oprogramowania do prowadzenia postępowań w trybie administracyjnym w zakresie windykacji należności z tytułu niezapłaconych wezwań do uiszczenia opłaty parkingowej kompatybilnych z formatem danych oferowanych przez elektroniczny system CEPiK na min. 2 stanowiskach; g) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń technicznych, systemów i oprogramowania. 2) etap II obejmuje: a) pobieranie opłat za postój w SPP; b) prowadzenie serwisu technicznego urządzeń technicznych; c) prowadzenie Biura Obsługi SPP; d) prowadzenie kontroli SPP uiszczania opłat za parkowanie; e) aktualizację systemów i oprogramowania komputerowego, o których mowa w pkt 1 lit. e i f; 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 1) Wymagania dotyczące parkomatów; 2) Wzór umowy wraz ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym; 3) Uchwała Nr XXXII/263/17 z dnia 30 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat; 4) Uchwała Nr XXXI /255/17 z dnia 23.02.2017r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów niestrzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi (z późn. zm.); 5) Uchwała Nr XXXII/262/17 z dnia 30 marca 2017r. w sprawie wysokości cen za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych, zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi. 7. Zgodnie z art. 29 ust. 3a. Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i jego Podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji umowy, wszystkie osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z usługami, polegającymi na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 2255 oraz z 2017 r. poz.60 i 962). Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym czynności: prace biurowe i dokonywanie kontroli bezpośredniej przez pracowników SPP 8. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji w terenie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63712400-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wpłaty wadium w kwocie: 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych i 00/100); 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Polska Kasa Opieki S.A. ul. Rynek, Bochnia nr 74 1240 1431 1111 0010 0293 1934. 4. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polska Agencje Przedsiębiorczości należy złożyć w formie oryginału u Skarbnika Urzędu Miasta pokój nr 131. 5. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. 7. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający identyfikację złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska. 8. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 46 ust. 5 Pzp. 9. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. 10. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do wyznaczonego terminu składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dowody potwierdzające równoważność oferty w przypadku oferowania materiałów równoważnych, o których mowa w rozdziale XII. SIWZ (jeżeli dotyczy); 2. Zobowiązanie innych podmiotów, o którym mowa w VI.7. pkt 2 SIWZ – na załączniku Nr 4 (jeżeli dotyczy); 3. Pełnomocnictwo, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art.23 ust. 2 ustawy lub w imieniu wykonawcy (jeżeli ofertę i załączone do niej dokumenty podpisują osoby nieujawnione w rejestrze lub ewidencji, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa udzielone przez osobę/osoby ujawnioną w rejestrze lub ewidencji), pełnomocnictwo musi zawierać stwierdzenie, że upełnomocnieni są uprawnieni do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy lub podmiotów występujących wspólnie; 4. Wykaz dokumentów, które wykonawca zastrzega, jako niejawne dla innych uczestników postępowania i osób trzecich (poza członkami komisji przetargowej), stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepis o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. VI.5. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) w VI.2. pkt 2, 3 SIWZ - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. b) w VI.2. pkt 1 SIWZ - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach